Utviklingssentrene

Pågående

Periode: Desember 2014 - | Oppland | Pågående
"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

Periode: 2013-2015 | Oppland | Pågående
Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Tilpasset treningstilbud

Vi lager og prøver ut en modell for tilpasset treningstilbud

1

Avsluttet

Periode: 2010-2011 | Oppland | Avsluttet
KAMFER – prosjektet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Periode: 2011-2012 | Oppland | Avsluttet
Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering

Utvikle en modell med fokuset på brukermedvirkning og samhandling på tvers av nivåer og tjenester.

Periode: 2010-2012 | Oppland | Avsluttet
Plan: brukermedvirkning

Utvikle gode samhandlingsmodeller mellom teneste mottakar og tenesteapparatet.

Periode: 2011-2012 | Oppland | Avsluttet
Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet

Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.

Periode: 2010 | Oppland | Avsluttet
Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A

Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.

< 1 2 3 >