Alle prosjekter

Tema

Aktiv omsorg

Periode: 2011-2014 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Livsglede på sykehjem

Livsglede som en integrert del av aktiviteten på sykehjem

Periode: 2014 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Helsetilbud til personer med nevrologiske lidelser

Opprettet kortidsplasser hvor pasienter med nevrologiske lidelser har fortrinnsrett

Periode: 2013 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Etablering av aktivitets- og kulturtilbud for yngre personer med demens i en tidlig fase

Legge til rette for aktivitet og gode opplevelser som kan bidra til en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse

Periode: 2010-2012 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Periode: 2011-2014 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Å skape livsglede for beboere på sykehjem

Evaluering av et kvalitetsutviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Periode: 2013-2014 | Nordland | Avsluttet
Mennesket lever ikke av brød alene

En opplæringsfilm for helsepersonell om åndelig omsorg

Periode: 2011-2013 | Buskerud | Avsluttet
Trivsel ute – året rundt

Tilrettelagte uteaktiviteter for personer med demens, dokumentert ved bruk av foto og bildeserier.

Periode: 2013-2014 | Buskerud | Avsluttet
Til gards

Tilrettelagt og meningsfylt dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende menn med demens

Periode: 2012-2014 | Buskerud | Avsluttet
Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom

Forskningsprosjekt som omfatter individuell tilpasset hjemmetrening og aktiviteter i gruppe med stemmetrening.

Periode: 2012-2014 | Østfold | Avsluttet
Brukermedvirkning

Gi pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter

Periode: 2010-2011 | Akershus | Avsluttet
”Bruker spør bruker” - brukerundersøkelse for utviklingshemmede

Med fokus på brukermedvirkning ble brukerne involverert i alle deler av undersøkelsen, fra utforming av spørsmål til presentering av resultater.

Periode: 2011-2014 | Akershus | Avsluttet
Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utvikle en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag.

Periode: 2013-2015 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Kvardagsrehabilitering – mestring og brukarmedverknad i eigen heim

Mange eldre ynskjer å bu i eigen heim så lenge det let seg gjere. Dette kan vi oppnå ved hjelp av vedlikehald og/eller opptrening av ulike funksjonar.

Periode: 2011-2012 | Oslo | Avsluttet
Kartlegging av frivillige tilbud i hjemmetjenesten

Kartlegge og beskrive ulike former for frivillige tjenester rettet inn mot hjemmeboende mottakere av helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Periode: 2012 - 2013 | Oslo | Avsluttet
«OPPSTART» - Organisering, Pasient/bruker, Pårørende, Status, Tiltak, Avtaler, Rutiner, Totalinntrykk

Hvordan legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og hjemmetjenesten.

Periode: Desember 2014 - | Oppland | Pågående
"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

Periode: 2013-2014 | Nord-Trøndelag | Avsluttet
Livsgledesykehjem – et systemverktøy

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Periode: 2012 | Troms | Avsluttet
Aksjon ungdom 2012

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Periode: 01.03.2013-01.03.2015 | Vestfold | Avsluttet
Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

Periode: 2012-2014 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Brukersamtale trinn for trinn

Hvordan innhente nødvendige brukeropplysninger ved innkomst og oppfølging for å sikre brukermedvirkning og -innflytelse på egen situasjon og tjenesteutøvelse?

<< < 1 2 3 4 >