Alle prosjekter

Tema

Arkiv prosjekter 2009-2016

Periode: 2010-2015 | Oslo | Avsluttet
Bedre dialog mellom hjemmetjenesten og fastlegene

Kartlegge samhandlingen mellom hjemmetjenesten og fastlegene i alle bydelene i Oslo.

Periode: Juni 2012 - mars 2013 | Oslo | Avsluttet
Ambulerende sårteam

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Periode: 2013-2014 | Oslo | Avsluttet
”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Periode: 2012 - 2013 | Oslo | Avsluttet
«OPPSTART» - Organisering, Pasient/bruker, Pårørende, Status, Tiltak, Avtaler, Rutiner, Totalinntrykk

Hvordan legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og hjemmetjenesten.

Periode: 2011-2012 | Oslo | Avsluttet
"Bli med" - satsning på utdanning av helsefagarbeidere

Gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet slik at flere fullfører utdanningen innen helsefag.

Periode: September 2014 - mai 2015 | Akershus | Avsluttet
Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Periode: 2012-2013 | Akershus | Avsluttet
God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Periode: 2012-2015 | Telemark | Avsluttet
Demensfyrtårn

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Periode: Mai - oktober 2015 | Troms | Avsluttet
Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Periode: Mai 2014 - 2015 | Buskerud | Avsluttet
Kommunikasjon i klinisk praksis

Å gjøre det lettere å snakke om de vanskelige tingene.

Periode: Februar - mai 2015 | Oppland | Avsluttet
KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Periode: 2013-2015 | Hedmark | Avsluttet
Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Periode: 2013 - 2015 | Hedmark | Avsluttet
Kvalitetsarbeid i sykehjem og i hjemmetjenesten

Utvikle spørreskjema, gjennomføre en nasjonal undersøkelse og dokumentere resultater om satsingsområder og omfang av kvalitetsarbeid.

Hedmark | Avsluttet
En modell for klinisk samhandling (SAM-AKS III)

Ønsker en bedre undersøkelse og behandling av brukere som mottar hjemmebaserte tjenester, og i tillegg utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisttjenesten og hjemmetjenesten.

Periode: 2014-2015 | Oppland | Avsluttet
Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Periode: 01.11.14 – 15.09.15 | Oppland | Avsluttet
Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag

Kurs i yrkesrettet språkopplæring er utarbeidet og gjennomført for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og uten relevant utdanning.

Periode: 2014 - juni 2015 | Buskerud | Avsluttet
Demens, bolig og velferdsteknologi

Kartlegge hvordan boligen kan tilpasses en demenssykdom og hvordan velferdsteknologi kan hjelpe personer med demens kan bo hjemme lengre.

Periode: September 2014 - mai 2015 | Østfold | Avsluttet
Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten"

10 kommuner med 13 team har deltatt i læringsnettverket, og fått innføring i innsatsområdet for å spre dette til egen kommune.

Periode: Desember 2014 - | Oppland | Pågående
"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

Periode: 2013 - 2015 | Hordaland | Avsluttet
Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>