Alle prosjekter

Tema

Arkiv prosjekter 2009-2016

Periode: 2012-2013 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Rehabilitering – Eit tilbod til eldre i Førde kommune

Måler er å sette rehabilitering i system og å sikre kvalitet. Målgruppa er eldre med rehabiliteringspotensiale.

Periode: 2012-2013 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Frivillige i omsorgsbustad

Frivillige aktørar skapar samlingsplass for bebuarar ved omsorgsbustad i Førde

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av diagnose, alder og bosted.

Periode: 2008-2012 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Kultur og eldre

Prosjektet handlar om heilskapstenking rundt helse hjå eldre med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.

Periode: 2010-2012 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
”Vi har det gøy med bøy og tøy(s)” - Trening for voksne mellom 65 og 80+

Utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap, og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr.

Periode: 2010-2011 | Oppland | Avsluttet
KAMFER – prosjektet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
I trygge hender i Vestfold

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Periode: 2011-2012 | Oppland | Avsluttet
Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering

Utvikle en modell med fokuset på brukermedvirkning og samhandling på tvers av nivåer og tjenester.

Periode: 2011-2013 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling i kommunen

Implementering av Mobil Profil (håndholdte enheter PDA i fagprogrammet Profil) og ElinK.

Periode: 2007-2008 | Hordaland | Avsluttet
Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem

Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.

Periode: 2011-2012 | Hordaland | Avsluttet
Alarmer til personer med demens

Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.

Periode: 2011 | Hordaland | Avsluttet
Dokumentasjon i pasientjournalen

Prosjektet tar sikte på en forenkling av dagens kodeverk og oppbygging av pasientjournalen. (Profil). Målet er felles standard for dokumentasjon, lett for ansatte å vite hvor de skal dokumentere og finne igjen dokumentasjon. Det skal utarbeides rapport, veileder og opplæringsprogram.

Periode: 2011 | Finnmark | Avsluttet
Refleksjonsgrupper i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune

Med faglig refleksjon ønsker vi å se på kompleksiteten som ligger i små og store utfordringer i vårt daglige virke innen hjemmetjenesten

Periode: 2010-2011 | Finnmark | Avsluttet
Opprettelse av demensteam

Utredning av personer der det er mistanke om demens. Rett diagnose vil føre til at de riktige hjelpetiltak blir satt i gang.

Periode: 2008-2011 | Hordaland | Avsluttet
UNO GBD - Geriatrisk basis datasett

Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.

Periode: 2009-2010 | Troms | Avsluttet
Aksjon sommerjobb

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem.

Periode: 2011-2012 | Østfold | Avsluttet
Helsebemannet kontaktsenter

Utrede mulig etablering av kommunalt senter med oppfølging av brukere med kroniske lidelser ved bruk av omsorgsteknologi.

Periode: 2011-2012 | Østfold | Avsluttet
Dokumentasjonsplikt og innføring av elektronisk meldingsutveksling

Sikring av dokumentasjonsplikten ved bruk av elektronisk journal samt tilleggsfunksjoner som mobil enhet (PDA) og tilknytning til Norsk Helsenett.

Periode: 2010 - 2011 | Hordaland | Avsluttet
NutritionDay i sykehjem

En årlig prevalensundersøkelse for å kartlegge ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden.

Møre og Romsdal | Avsluttet
Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse

Praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av spesialist-/ kommunehelsetjenesten. Utvikles i samarbeid med sykepleierstudenter

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>