Alle prosjekter

Tema

Lindrende behandling

Periode: 2008-2014 | Østfold | Avsluttet
Implementering av omsorgsfilosofi

Fremme livskvalitet for beboere på sykehjem og deres pårørende

Periode: 2013-2014 | Vestfold | Avsluttet
Refleksjonsgrupper relatert til Liverpool Care Pathway

Bistand til etablering av refleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten.

Periode: 2013-2014 | Vest-Agder | Pågående
Liverpool Care Pathway (LCP) - en tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorg

LCP gir veiledning for pleietiltak, medikamentutdeling, psykisk støtte og ivaretakelse av pårørende.

Periode: Februar 2016 - desember 2016 | Østfold | Avsluttet
Omsorg for døende og "Livets siste dager" - nettverk i Østfold

Liverpool Care Pathway (LCP) blir erstattet av en norsk tiltaksplan “Livets siste dager” i 2016, og et nettverk er startet.

Periode: 2011-2012 | Rogaland | Avsluttet
Ressursgruppe Lindrende behandling

Opprettelse av en gruppe sammensatt av ressurssykepleiere innen lindrende behandling og en representant fra bestillerkontoret. Gruppen skal være pådriver innen palliativ omsorg gjennom undervisning, kollegaveiledning, rådgivning, samhandling og systemarbeid internt i kommunen

Periode: 2004 - 2007 | Hordaland | Avsluttet
Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase

Utvikle og utprøve modeller for lindrende omsorg og behandling, og undervisningsprogram for kompetanseheving for personalet.

Periode: 2011 - 2012 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Evaluering av kvalitetsstandard innen terminal omsorg og behandling

Betydningen av kvalitetsstandard for praksis og hvorvidt ansatte har behov for mer kunnskap.

Periode: 2010-2012 | Nord-Trøndelag | Avsluttet
Kompetanseheving innen kreft- og lindringsomsorg

Utvikling av oppslagsperm, samhandling og andre tiltak for å heve ansattes kompetanse.

Periode: 2009-2012 | Hedmark | Avsluttet
Implementering av palliativ standard i sykehjem

Bruk av veileder for lindrende omsorg og behandling i møte med sykehjemspasienter i livets sluttfase

Periode: September 2014 - oktober 2015 | Østfold | Avsluttet
Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt

Periode: 2012-2014 | Østfold | Avsluttet
Innføring av LCP – kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle sykehjem i Fredrikstad og etablering av interkommunalt nettverk for ressurssykepleierne i Østfold

Periode: 2008-2009 | Østfold | Avsluttet
Bruk av Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase

Faglig kompetanseutvikling i relasjon til døende pasienter og deres pårørende.

Periode: 2010-2011 | Akershus | Avsluttet
Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester

Kreftsykepleierne utviklet en kurspakke med tre moduler.

Periode: 2011-2014 | Akershus | Avsluttet
Lindrende omsorg i barnebolig

Lindring/palliasjon for barn med utviklings- og/eller funksjonshemming. Kompetanseutvikling i lindrende omsorg (palliasjon) hos ansatte i barneboligen.

Periode: 2011- | Oslo | Avsluttet
Den lille forskjellen

Sette fokus på omgang med og behandling av alvorlig syke brukere med behov for lindrende behandling.

Periode: 2013-2014 | Oslo | Avsluttet
”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Periode: 2013-2015 | Hedmark | Avsluttet
Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Hordaland | Avsluttet
Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling knyttet til LCP.

Periode: 2009-2010 | Aust-Agder | Avsluttet
”Sammen”- en undervisningsfilm om palliativ omsorg i kommunen

Filmen er på 42 minutter og skal bidra til kompetanseheving innen lindrende omsorg både i 1. og 2. linjetjenesten. Det er også utviklet hefte med refleksjonsspørsmål til hvert tema i filmen, laget DVD der man kan printe ut sidene i heftet og et kursbevis.

Periode: 2013-2014 | Vestfold | Avsluttet
Liverpool Care Pathway – implementering i Vestfold

Prosjektet skal sikre implementering og videreføring av metoden Liverpool Care Pathway i enkelte kommuner i Vestfold.

<< < 1 2 3 4 >