Alle prosjekter

Tema

Organisering, utvikling og teknologi

Periode: 2024 | Østfold | Pågående
Fremtidsrettet organisering av kompetanse med utgangspunkt i KlinObsKommune

Vi ønsker å se på hvordan fasilitatorer med erfaringer fra KlinObsKommune også kan benyttes i andre kompetansebehov. Hvordan bør observasjons- og vurderingskompetanse prioriteres mot andre kompetansebehov i løpet av 1, 3 eller 5 år? Hvor ofte er det behov for repetisjon?

Periode: 2024 | Østfold | Pågående
Hvordan imøtekomme anbefalinger og krav i veilederen gode helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte?

Prosjektet skal utvikle fleksible fasilitatorer som kan fasilitere ut ifra behov som beskrives i kompetanseplaner eller behov som oppstår mer «akutt». Helsedirektoratet finansierer tiltaket.

Periode: 2022-2025 | Innlandet | Pågående
Interregionalt samhandlingsprosjekt for felles anskaffelse av velferdsteknologi

Seks innlandskommuner er formelt forpliktet og samordnet i den hensikt å anskaffe og innføre en felles plattform for velferdsteknologi, tekniske løsninger og responstjeneste.

Periode: 2023-2025 | Innlandet | Pågående
Nasjonalt velferdsteknologiprogram – videreføring i nytt nettverk

Kommunene i det opprinnelige 12-1 nettverket var fra begynnelsen av 2023 ikke lenger deltagere i det nasjonale programmet for velferdsteknologi, men USHT har videreført et samarbeid med deler av det interregionale velferdsteknologinettverket i prosjekt ØUGE (Øyer, USHT, Gjøvikregionen, Eidskog).

Periode: 2020-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Betydning av kommunale helse- og omsorgstjenester: Et måleverktøy for tjenesterelatert livskvalitet (QUALcare)

I dette prosjektet oversetter vi et engelsk kartleggingsverktøy The Adult Social Care Outcomes Toolkit, (ASCOT) og tester dette ut i en norsk kontekst. Verktøyet måler betydningen av omsorgstjenestene som ytes for livskvaliteten til tjenestemottakerne og kan benyttes på tvers av tjenesteområder som hjemmetjeneste, omsorgsbolig og sykehjem. Tjenesterelatert livskvalitet måles gjennom åtte domener som dekker behov som mat, sikkerhet, aktivitet, sosial deltagelse og verdighet. USHT Viken (Akershus) rekrutterer omkring 165 deltakere til prosjektet.

Innlandet (Oppland) | Pågående
Regionalt velferdsteknologiprosjekt mot barn og unge - KidZa

Prosjektet er Gjøvikregionens satsing på å utvikle en velferdsteknologisk verktøypakke for å gjøre barn og unge med funksjonsnedsettelse i stand til å oppleve høyere grad av mestring og livskvalitet.

Periode: 2021 | Oslo | Ferdig
Anvendelse og videreutvikling av AKS-rollen i to bydeler i Oslo kommune

En avansert klinisk sykepleier (AKS) er en sykepleier med breddekompetanse og avansert klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Gjennom et fagutviklingsprosjekt har vi utforsket hvordan denne kompetansen kan brukes i to bydeler i Oslo kommune.

Periode: 2021-2024 | Agder | Pågående
IKT Seniorer Agder

I Agder har flere aktører samarbeidet om å øke digital kompetanse blant eldre. Satsning på teknologiambassadører, samarbeid med eldrerådene og å skape bibliotekene som møteplass har vært i fokus i prosjektet.

Periode: 2021 | Troms og Finnmark | Pågående
Velferdsteknologiprosjekt for barn og unge med funksjonsnedsettelser

USHT samisk har fått innvilget tilskudd til prosjektet Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er et samarbeid med Guovdageainnu suohkan Kautokeino kommune.

Periode: 2015-2018 | Agder | Avsluttet
Agder Living Lab

USHT Agder (Øst) har jobbet med Living Lab-metodikk innenfor det velferdsteknologiske området. Living Lab er et forskningskonsept. Konseptet er basert på en systematisk tilnærming med brukeren i sentrum som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal være en aktiv deltagende aktør, ikke bare som et objekt for forskning, men også som en kilde til nytenking og nyskaping Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet.

Periode: 2021 | Viken (Buskerud) | Avsluttet
Teknologi som verktøy for kompetanseutvikling og trygge tjenester: “Simuleringstrening ABCDE”

Et samarbeidsprosjekt mellom USHT Viken (Buskerud), USN og Norway Health Tech, om å utrede mulighet for å bruke VR/AR-teknologi som verktøy for kompetansevedlikehold/kompetanseutvikling innen grunnkunnskap ABCDE

Periode: 2020-2022 | Viken (Østfold) | Avsluttet
Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse - og omsorgstjenester

14 hospitanter fra kommuner og 4 hospitanter fra sykehuset i Helsefellesskapet Østfold hospiterte høsten 2021. Erfaringene fra dette prosjektet ønskes å brukes inn i en felles modell for Helsefellesskapet. Les mer i sluttrapporten.

Periode: 2019-2020 | Vestland | Avsluttet
Universell utforming i en digitalisert verden

Utviklingssenteret har engasjert seg i temaet universell utforming i flere år. Vi har deltatt i KS nettverket for UU og formidlet kunnskap om temaet videre i våre kanaler og ulike arrangementer. Spesielt digitalisering av helsetjenestene kan være en utfordring for noen.

Periode: 2020-2025 | Vestland | Avsluttet
Velferdsteknologi

E – Helse Vestland 2020 - 2025. USHT Vestland (Hordaland) er part i prosjektet «Saman om velferdsteknologi i Vestland» som hadde oppstart i 2020. USHT Vestland (Hordaland) deltar i strategigruppen, prosjektgruppen, arbeidsgrupper og er part i søknader til NFR.Sunnfjord kommune er prosjekteier.

Periode: 2020 | Vestfold og Telemark | Pågående
Med andre briller

Bruk av VR teknologi i helsetjenesten.

Periode: 2015-2020 | ikke gjennomført
Prosjektet Virtuell avdeling (VA) avsluttes

Hovedmålet med virtuell avdeling var å kvalitetssikre overgangen mellom sykehus, institusjon og eget hjem for multisyke pasienter med komplekse utfordringer. Videre var formålet økt kvalitet på ivaretakelse av pasientene gjennom tettere og bedre oppfølging i overgangsfasen, og kompetanseoverføring til ansatte i helsetjenestene.

Periode: 2019-2022 | Møre og Romsdal | Pågående
Åse Living Lab - «Vel Heim»

I «Åse Living Lab» kan bruker, pårørende og andre tjenesteutøvere teste ulike velferdsteknologiske løsninger og tekniske hjelpemiddel i trygge omgivelser. Teknologien som gjennom god kartlegging viser seg å være aktuell for den enkelte bruker, kan tas i bruk hjemme etter utreise. Åse Living Lab er en viktig arena for kompetanse og kunnskapsutvikling mellom ulike aktører, tjenester og institusjoner.

Periode: 2020- | Møre og Romsdal | Pågående
Medisinsk avstandsoppfølging i kommunehelsetjenesten

Avstandsoppfølging er teknologi som gjør at pasient og bruker kan følges opp hjemme av helse og omsorgstjenesten. Etter avtale skal bruker gjennomføre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden via nettbrett/telefon. Medisinsk avstandsoppfølging ble enda mer aktualisert under Covid-19 pandemien, og USHT i Møre og Romsdal er involvert og følger med på ulike prosjekt.

Periode: 2020 - 2023 | Vestfold og Telemark | Ferdig
VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste

USHT Telemark startet høsten 2020 opp med prosjektet «VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester». Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og er et delprosjekt av hovedprosjektet «Med andre briller» som ledes av USHT Vestfold. Prosjektets hovedfokus har vært å utvikle og utprøve et opplæringsprogram med bruk av VR- teknologi (Virtuell virkelighet) med mål om å forebygge og legge til rette for felles refleksjon for ansatte knyttet til vold og trusler i arbeidshverdagen. Prosjektets visjon er "trygg på jobb".

Periode: 2020 | Viken | Avsluttet
Utvikling av "E-læring for ressurspersoner og deres ledere"

Vi håper at E-læringen for ressurspersoner og deres ledere vil bidra til godt felles samarbeid om kompetanseutvikling, og til at fagpersonene får ekstra kompetanse i forbedringsarbeid og kompetanseutvikling med enkle verktøy. Vi håper det vil bidra til å lære for å lære videre og få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. E-læringen ligger fritt tilgjengelig på KS Læring og på Kompetansebroen.

1 2 3 4 5 6 7 > >>