Utviklingssentrene

Pågående

Pågående
Flere gode dager hjemme - Heime

Universitetet i Sørøst-Norge er prosjekteier for HEIME. Forskningsprosjektet skal styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

1

Avsluttet

Periode: 2018 - 2022 | Telemark | Avsluttet
Doktorgrad om tildeling av tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens

Vigdis Aaltvedt har forsvart avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet Personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Avhandlingen har fått tittelen: Virkelighetsforståelser og praksis – en kritisk diskursanalyse av tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens.

Periode: Juni 2018 – September 2020 | Telemark | Avsluttet
Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Periode: 2011-2014 | Telemark | Avsluttet
Fra kaos til kontroll

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

1