Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag.

Prosjektleder: Gunhild Nesset
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Hensikten er å utvikle et kompetent og samordnet tjenestetilbud i et livslangt rehabiliteringsforløp for personer mellom 18 og 67 år som har multippel sklerose eller hjerneslag/traumatisk hjerneskade. Målet er at den som er rammet i størst mulig grad gjenopptar kontrollen over eget liv, mestrer sin nye livssituasjon og bruker egne ressurser for sosial aktivitet og deltakelse i hjem, skole/arbeid, fritid og meningsfull aktivitet på dagtid.

Tiltak

  • Tilføre ny kunnskap om kognitive endringer og verktøy for tjenesteytere i rehabiliteringskjeden.
  • På bakgrunn av bred kartlegging skal prosjektet utarbeide og prøve ut nye arbeidsformer og tiltak for bedre å møte den enkeltes rehabiliteringsbehov.

Bakgrunn for prosjektet

Tallet på tjenestemottakere under 67 år er nesten tredoblet de siste 20 årene. En av 20 tjenestemottakere av hjemmetjenester er en yngre person med nevrologisk sykdom/skade, og disse brukerne utgjør cirka 35 prosent av alle timer som ytes i form av hjemmesykepleie og praktisk bistand (ref. Høgskolen på Gjøvik, rapportserie 2009 nr. 1).

Prosjektet er avgrenset til de tre dominerende nevrologiske tilstandene multippel sklerose (26%), hjerneslag (24% og skader i sentralnervesystemet (20%). I Bærum kommune ønsker vi å komme i kontakt med de rammede personene og deres pårørende i en tidlig fase.

Vi har usikker kunnskap om hvordan rehabiliteringstilbudet er tilpasset og efekten av dette overfor brukergruppen og deres pårørende i dag. Bærum kommune har arrangert fire mestringskurs .Erfaringer fra pårørende og yngre rammede (hjerneslag/traumatisk hjerneskade) er at de kognitive endringene oppleves å være til størst hinder for sosial aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Samarbeidspartnere

  • Senter for omsorgsforskning på Gjøvik
  • NAV Bærum
  • Assisterende kommuneoverlege
  • Bærum Spesialisthelsetjenesten
  • Interesseorganisasjoner, tjenestemottakere og pårørende

Deltakere

  • Prosjektarbeidsgruppe representert ved NAV Bærum
  • Koordinerende enhet, dagaktivitetstilbud og tverrfaglig rehabiliteringsteam i Bærum kommune

Spredning

Presenteres på fagdager og nettverkssamlinger ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sluttrapport til Helsedirektoratet som viderefører tiltak i modellen som kan ha nasjonal overføringsverdi Presenteres på aktuelle konferanser Presenteres i undervisning på høgskole