Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman smiling outdoors

Livsgledesykehjem – et systemverktøy

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Prosjektleder:
Livsgledekonsulent, Lisbeth Bragstad
(lisbeth.bragstad@verdal.kommune.no)
Virksomhetsleder for institusjonstjenesten,
Unni H. Sellæg (unni.haugan.sellaeg@verdal.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Bakgrunn for prosjektet

Verdal kommune inngikk våren 2013 partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen har bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og Verdal kommune har som mål at Verdal bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun, som også er Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, skal Livsgledesertifiseres. Det er utviklet ni Livsgledekriterier som sier noe om hvordan sykehjemmene kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige behov. Disse skal settes i system og integreres på sykehjemmene før sertifisering kan finne sted. De ulike kriteriene kan du lese om her: https://www.livsgledeforeldre.no/sykehjem.html

Hensikt og mål

Formålet med sertifiseringen er å gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet. Erfaringer fra andre sykehjem tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede.

Livsgledekriteriene berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (St. mld 25 og Omsorgsplan 2015). Livsgledekriteriene favner også sentrale områder i Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. Våren 2013 kom dessuten Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg. I meldingen pekes det på at man ønsker å etablere en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av Stiftelsen Livsglede for Eldre, nettopp for å styrke den aktive omsorgen og sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum.

Tiltak og gjennomføring

Kommunen forpliktet seg til å opprette en livsgledekonsulent som skal samarbeide med stiftelsen. Stillingen har som hovedoppgave å bistå institusjonene frem mot sertifisering, samt en rolle som motivator og pådriver ute på enhetene, dette i nært samarbeid med en livsgledegruppe på hvert sykehjem. Prosessen i Verdal startet første halvdel av 2013, og i mai ble det arrangert to dager med kick-off seminar for de ansatte.

Frem mot sertifisering (ca 1,5-2 år) skal sykehjemmene jobbe med de ulike livsgledekriteriene. Alle pasienter skal få kartlagt sin livshistorie og det skal utarbeidedes individuell aktivitetskalender. Deltakelse og opplevelser dokumenteres. Parallelt med dette er det fokus på å innlemme Livsgledekriteriene i det kommunale internkontroll systemet. Fremdriftsplan for det videre arbeidet er utarbeidet.

Samarbeidspartnere

Stiftelsen Livsglede for Eldre og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Stiftelsen livsglede for eldre har inngått avtale med Senter for omsorgsforskning om følgeforskning - veien mot å bli et livsgledesykehjem. Utviklingssentret er både forskningsarena og informanter i den sammenhengen.

Er dere et sykehjem som gjerne vil med i ordningen? Kontakt Stiftelsen Livsglede for Eldre.