Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Å leve godt i eget hjem med demens

Publisert 03. desember 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Drammen kommune har prøvd ut en ny måte å organisere tjenesten på til hjemmeboende personer med demens

Prosjektleder: Tidl. Sissel Eriksen (sissel.eriksen@drmk.no), nå Bjørg Th. Landmark (bjorg.landmark@drmk.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2012
Ferdig: 2012

Drammen kommune fikk i 2009 status som utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud. Bakgrunnen for søknaden var å prøve ut en ny modell for organisering av tjenestene til hjemmeboende personer med demens. Modellutviklingen omhandler tre delprosjekter:

  1. Ny organisering av hjemmetjenesten til personer med demens
  2. Kompetanseheving innen demens
  3. Aktivitetstilbudet Villa Fredrikke

Mål

Det var tre hovedmålsettinger som lå til grunn for søknaden:

  1. Gode hjemmetjenester for personer med demens
  2. Brukermedvirkning og samarbeid med familie, frivillige og lokalsamfunn
  3. Hjemmetjenesteorientert organisering av pleie og omsorgstjenesten

Tiltak og gjennomføring

En ny metode for organisering av hjemmetjenester til personer med demens er prøvd ut. Organiseringen innebærer at et eget team/primærgruppe med kompetanse på demens gir tjenester til denne målgruppen.

Studiens design er både kvantitativ og kvalitativ. Den kvantitative studien hadde et eksperimentelt, prospektivt observasjonelt design (kohortstudie). I den kvalitative studien ble fokusgruppeintervju benyttet som metode for datainnsamlingen. Deler av den kvalitative studien hadde et retrospektivt evaluerende design.

Resultater

Vi har oppnådd økt fokus på tjenesten til personer med demens og deres pårørende.  Videre har medarbeiderne sett verdien av å tilegne seg økt kompetanse knyttet til demens. Vi mener også at resultatene har løftet fram verdien av å forebygge stigmatisering av en særdeles sårbar gruppe tjenestemottakere.

Resultater før og etter innføring av ny modell er beskrevet i følgende artikler:

  • To be stuck in it - I can’t just leave
  • “Kommunale intensjoner og familiære realiteter”: - hjemmetjenestens partnerskap med familier som ikke bor sammen med personen med demens. (Artikkel er i prosess)
  • Personalets erfaringer etter innføring av ny modell beskrives i artikkelen “Nurses’ experiences of providing care to dementia suffering persons in home healthcare after a person-centered re-organization of nursing resources”. (Artikkel er i prosess).


Resultater knyttet til Aktivitetshuset Villa Fredrikke er beskrevet i følgende artikler:

Samarbeidspartnere

Drammen kommune, Høgskolen i Buskerud, Fylkesmannen i Buskerud, Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud og Senter for Omsorgsforskning Sør.