Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Medicine doctor holding red heart shape in hand and icon medical network connection with modern virtual screen interface in laboratory, medical technology network concept

Digital samhandling

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektleder: Anne Marit Åslund
Tema: Digital samhandling
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: 01.09.2017 – 01.09. 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

For personer med demens eller annen sykdom som medfører kognitiv svikt kan kommunikasjon mellom bruker og pårørende by på utfordringer. Pårørende bør tilbys veiledning for å forebygge stress og konflikter. Støtte og mestring kan oppnås gjennom en god dialog mellom ansatte og pårørende. Det kan være avlastning for pårørende når samspillet i familien bedres og gir bedre livskvalitet både for bruker og pårørende.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (2017) påpeker at helsepersonell bør legge til rette for en forutsigbar dialog med pårørende til brukere som mottar helse- og omsorgstjenester. Hensikten er å avklare forventninger gjennom en gjensidig informasjonsflyt. Gjennom dette kan en oppnå felles forståelse av brukerens situasjon, bedre tjenester og trygghet for brukeren. Pårørende som kjenner brukeren vil ofte ha nyttig, relevant og nødvendig informasjon om hans eller hennes sykdomshistorie og hjelpebehov. Veilederen påpeker også viktigheten av å kartlegge pårørendes behov for støtte, og bidra til at pårørende opplever mestring og kan opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk.

Mål

  • Teknologiske løsninger for samhandling testet og evaluert.
  • Pårørendeinvolvering er systematisert og styrket.
  • Kompetansehevende tiltak for ansatte og pårørende er gjennomført
  • Kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet er styrket gjennom bedre samspill mellom pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Tiltak og gjennomføring

  • Kartlegge nåværende form for pårørendeinvolvering i aktuelle tjenester
  • Kartlegge teknologisk modenhet i tjenesten
  • Innhente pårørendes erfaringer og behov
  • Felles kompetansehevende tiltak for pårørende og ansatte
  • Utprøving av teknologiske løsninger for samhandling
  • Innhente erfaringer etter utprøvingsperioden

Resultat

Prosjektet er i oppstartfasen.

Samarbeidspartnere

Gjøvik kommune, NTNU, Senter for omsorgsforskning, Demensforeningen, leverandører av kommunikasjonsløsninger.

Produkt

Digital kommunikasjonsløsning/app/nettside.