Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 487910370

Fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens

Publisert 21. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning der pårørende kan bestille avlastning via en teknologisk løsning. Frivillige er rekruttert og skolert til å påta seg avlastningsoppdrag.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektleder: Anne Marit Åslund Anne-marit.aslund@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2017- 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Pårørende med omsorgsoppgaver i hjemmet utgjør en risikogruppe i forhold til sosial tilbaketrekning og helseskader. Det er derfor fokus på å utvikle bedre, mer fleksible og forutsigbare avlastningsordninger for pårørende (Meld. St. 29). Med dette vil en kunne legge til rette for fritid og meningsfulle opplevelser, og at pårørende kan delta i arbeidsliv og i sosiale aktiviteter.

For at personer med demens skal få muligheten til å bo i eget hjem og oppleve størst mulig trygghet og mestring trenger de pårørende støtte, veiledning og oppfølging.

Ifølge NOVAs rapport om kommunal avlastning, blir frivillige avlastere i liten grad benyttet (Jessen, 2014). Begrunnelsen er blant annet for lite tid og ressurser hos kommunen.

En teknologisk løsning som kan benyttes både av pårørende og frivillige kan være til hjelp for å formidle oppdrag, og senke terskelen for de pårørende for å be om avlastning.

Mål

  • Ny form for fleksibelt avlastningstilbud er utprøvd og evaluert
  • Teknologisk løsning som bistår i formidling av behov for avlastning for pårørende med omsorgsoppgaver er utprøvd og evaluert.
  • Samarbeidet med den uformelle omsorgen er forbedret og mer systematisk (frivillighet)
  • Kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet er styrket gjennom fleksibelt avlastningstilbud og samarbeid med den uformelle omsorgen
  • Økt fleksibilitet og brukerstyring i tjenesten

Tiltak og gjennomføring

  • Rekruttering av 20 pårørende med store omsorgsoppgaver via demenskoordinator
  • Rekruttering og opplæring av 7 frivillige
  • Utvikling av pårørendemodul i en teknologisk løsning i samarbeid med leverandør
  • Utprøving av app for pårørende til bestilling av avlastningsoppdrag.

I løpet av en utprøvingsperiode på 3 mnd. har 20 pårørende fått avlastning noen timer pr uke av 7 frivillige. Til sammen på har de frivillige hatt 171 timer fordelt på 87 oppdrag.

Resultater

Frivillige har fått opplæring og opplever egen helsegevinst gjennom å gjøre noe for andre.

Kvaliteten på tjenesten er styrket gjennom avlastning, støtte og veiledning til pårørende med store omsorgsoppgaver.

Ny teknologisk løsning bidrar til bedre koordinering av frivillige og gjør det enklere for pårørende å bestille avlastning.

Samarbeidspartnere

NTNU, institutt for design, Senter for omsorgsforskning, Gjøvik demensforening, Gjøvik kommune, Gjøvik Frivilligsentral.

Produkt

En modell for fleksibel og brukerstyrt avlastning som bestilles via en app.