Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 870060572

Kommunikasjon mellom pårørende og kommunehelsetjenesten i hovedsak mot personer med demens, men også mot personer med utviklingshemming

Publisert 11. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens og personer med utviklingshemming.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Gjøvik kommune har valgt å videreføre prosjektet. Derfor er ikke sluttrapporten vedlagt endelig.

Prosjektleder: Ingrid Julie Stadtler, ingrid.stadtler@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: 01.09.2017-31.12.2019
Ferdig: Eldre

For personer med demens eller annen sykdom som medfører kognitiv svikt kan kommunikasjon mellom bruker og pårørende by på utfordringer. Pårørende bør tilbys veiledning for å forebygge stress og konflikter. Støtte og mestring kan oppnås gjennom en god dialog mellom ansatte og pårørende. Det kan være avlastning for pårørende når samspillet i familien bedres og gir bedre livskvalitet både for bruker og pårørende.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (2017) påpeker at helsepersonell bør legge til rette for en forutsigbar dialog med pårørende til brukere som mottar helse- og omsorgstjenester. Hensikten er å avklare forventninger gjennom en gjensidig informasjonsflyt. Gjennom dette kan en oppnå felles forståelse av brukerens situasjon, bedre tjenester og trygghet for brukeren. Pårørende som kjenner brukeren vil ofte ha nyttig, relevant og nødvendig informasjon om hans eller hennes sykdomshistorie og hjelpebehov. Veilederen påpeker også viktigheten av å kartlegge pårørendes behov for støtte, og bidra til at pårørende opplever mestring og kan opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk.

Mål

  • Teknologiske løsninger for samhandling testet og evaluert.
  • Pårørendeinvolvering er systematisert og styrket.
  • Kompetansehevende tiltak for ansatte og pårørende er gjennomført
  • Kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet er styrket gjennom bedre samspill mellom pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Tiltak og gjennomføring

  • Kartlegge nåværende form for pårørendeinvolvering i aktuelle tjenester
  • Kartlegge teknologisk modenhet i tjenesten
  • Innhente pårørendes erfaringer og behov
  • Felles kompetansehevende tiltak for pårørende og ansatte
  • Utprøving av teknologiske løsninger for samhandling
  • Innhente erfaringer etter utprøvingsperioden

Resultater

Prosjektet er midt i utprøvingsfasen, og vi har til nå fått prøvd ut den digitale plattformen i to dagsenter og ett bokollektiv for mennesker med demens. Så langt har det vært svært positive tilbakemeldinger. Spesielt de pårørende i dagsenter er aktivt inne og leser hver dag sin bruker har vært på dagsenter. Da er det lettere å snakke om hvordan dagen har vært, at de faktisk har hatt innhold i dagen sin og de er trygge på at de har fått tilbud om mat til alle måltider den dagen.

Samarbeidspartnere

Gjøvik kommune, Nasjonalforeningen for folkehelse og Intutor Group AS.