Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Møteplassen – et skreddersydd tilbud i gruppe – er det mulig?

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av dagsenterdrift til yngre personer med demenssykdom i Tromsø kommune.

Prosjektleder: Anne-Mari Mikkelsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Finansiering

Tromsø kommune / UHT Troms

Samarbeidspartnere

  • Personell fra hjemmetjenesten
  • Demensforeningen
  • Demenskoordinator
  • UHT Troms

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom arbeidserfaring med unge med demenssykdom, har man sett behov for et tilrettelagt dagtilbud til denne gruppen. Av tidligere gjennomførte prosjekt som har tatt sikte på å fange opp denne gruppen så har det vist seg vanskelig å integrere unge personer med demens sammen med eldre demente. Tilbud til personer med demenssykdom under 65 år manglet i Tromsø kommune, bortsett fra timebaserte tilbud fra hjemmetjenesten, eller oppfølging ved hjelp av brukerstyret assistanse. Man ønsket derfor gjennom prosjektet å skreddersy et tilbud til nettopp denne gruppen.

Hensikt og mål

Utvikle meningsfulle, trygge og sikre dagtilbud til yngre personer med demenssykdom i Tromsø kommune, som kan implementeres og brukes som modell for tilbud til denne gruppen videre i det kommunale helsetilbudet

Tiltak

  • Kartlegge behov i brukergruppa
  • Lage et innhold i dagsenterdriften som er tilpasset brukernes behov
  • Organisere tjenesten slik at den er tilpasset det tilbudet som skal gis

Gjennomføring

Tromsø kommune manglet et dagtilbud for unge hjemmeboende personer med demenssykdom. Kartlegging fra april 2010, viste at flere personer trengte og etterspurte tilbud. Pårørende trengte avlastning. Ved prosjektstart juni 2010 hadde vi 3 brukere. Ingen av brukerne hadde noen form for kommunalt tilbud. Tidlig i prosjektperioden så man den positive betydningen tilbudet hadde, både for brukerne og pårørende. Det har i stor grad vært lagt vekt på aktiviteter som er gjenkjennbare og som knytter seg til dagliglivet. Gjennom mobilitet og fleksibilitet er det tatt høyde for å dekke individuelle behov ved å ha fokus på personsentrert omsorg. Den største trivselsfaktoren har vært uteaktivitet i form av turer i friluft og fysisk mestring. I forbindelse tilbud til flere brukere, er det viktig å legge vekt på hvor godt brukeren fungerer individuelt og i gruppe. Erfaringen viser at ”prøveopphold” vil derfor være fornuftig. De som skal fungere sammen i gruppe, bør heller ikke være for ”langt fra hverandre”, hva angår sykdomsstatus. Skal brukeren skal ha utbytte av tilbudet, må det tas hensyn til dette. Tilbudet som også skal fungere som avlastning for pårørende, har vært positivt mottatt.

Avslutning

Møteplassen blir nå videreført som permanent dagtilbud, og fra 2011 inngår det i den kommunale drift i tråd med Demensplan 2015 Det planlegges utvidelse (flere dager/flere brukere). Informasjonsbrosjyre er under utarbeidelse.

Spredning

Regionale / nasjonale konferanser, Deltakelse på Fylkesmannens helse- og omsorgskonferanse i febr. 2011, lokal/nasjonal nettside, media, via UHT sine nettverk.