Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurses At The Reception Area In A Hospital

Utredningslinje

Publisert 09. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Utredning når pasienten beveger seg mellom ulike tjenestenivå

Prosjektleder: Christina L. Johannesen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Prosjektet skal sikre at utredning av personer med demenssymptomer kan gjennomføres uten brudd i behandlingslinjen mellom bydel og sykehjem. Dokumentasjonen på utredingen skal være lett å finne i den elektroniske pasientjournalen på det tjenestenivået pasienten er.

Samarbeidspartnere: Bydel Østensjø, Bydel Bjerke, Langerud sykehjem, Lilleborg sykehjem og Abildsø sykehjem

Hensikt og mål

 • Bidra til at personer med symptomer på demens blir kartlagt og utredet for kognitiv svikt, uavhengig om personen oppholder seg i eget hjem eller på sykehjem
 • At tjenestene blir tilpasset den kognitive funksjonen og at det blir synlig i pasientens tiltaksplan
 • Utrede mulige løsninger for hvordan kartlegging og utredning best kan dokumenteres i pasientens journal
 • Bidra til utarbeiding av en modell som hjelper til godt samarbeid om kartlegging mellom bydel, fastlege og sykehjem
 • Teste ut hvordan vi best kan kombinere utredningsverktøy til bruk i kommunehelsetjenesten og sykehjem når pasienten flyttes mellom omsorgsninvå
   

Tiltak

 • Etablere en prosjektgruppe på tvers av tjenestenivå, med deltakere fra hvert tjenestedsted
 • Hvert tjenestested etablerer egen arbeidsgruppe som har kompetanse på demensutredning
 • Gjennomføre utredning i bydel og sykehjem og dokumentere erfaringer underveis på hva som fungerer best

 

Gjennomføring og resultater

Bydel Østensjø og Abildsø sykehjem er i gang med utredning av demens på personer som er innlagt på kortidsopphold.

Foreløpige resultater:

 • Utfordringer tilknyttet dokumentasjonssystemet. Vi tester ut mulige løsninger
 • Informasjon via beskjedjournal fungerer fint
 • E-link vil bli viktig for å få et godt samarbeid med fastlegene. Foreløpig går kommunikasjon per telefon og brev
 • Pasientens omsorgsnivå har blitt godt belyst og kan være et viktig verktøy når bestillingskontor skal fatte vedtak om tjenester
   

Bakgrunn for prosjektet

Primærhelsetjenesten har ansvaret for utredning og diagnostisering av alle pasientgrupper, både for hjemmeboende og personer på institusjon (Helsedirektoratet, 2011). Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gjennomførte i 2007 en kartlegging i norske kommuner av diagnostikk og utredning av demenssykdom i kommunehelsetjenesten. I Oslo kommune ble alle bydeler kartlagt separat (Westerberg, 2009). Det er avdekket at mange kommuner og bydeler mangler rutiner og retningslinjer for hvordan de iverksetter utredning av kognitiv svikt og demens, og undersøkelser viser at mange personer med demens blir innlagt i sykehjem uten at de har fått diagnose (Westerberg, 2009).

Ved utredning av personer med demenssymptomer blir kognitiv funksjon og aktiviteter i dagliglivet kartlagt, noe som kan bidra til at det blir enklere for bydelen å tildele pasienten riktige tjenester til riktig tid.
 

Relevante lenker