Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Standing In A Hospital Corridor

Kvalitetssikring av praksisstudier i sykehjem

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Læringen finner sted i et samspill mellom skole og sykehjem. Hvordan kan kunnskapsoverføringen skje på beste måte?

Prosjektleder: Inger Taasen, HiOA (inger.taasen@hioa.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Sykepleierstudenter har ofte sitt første møte med praksis på sykehjem. Derfor er det særdeles viktig at de blir møtt, fulgt opp og ivaretatt på en måte som gjør at de motiveres for å fortsette studiet, samt at studentene får en positiv opplevelse av og forståelse for sykepleiernes komplekse oppgaver og ansvar innenfor fagområdet eldreomsorg.

Vi startet prosjektet etter tilbakemeldinger om at studenter opplevde store ulikheter ved hvordan de ble møtt og veiledet på de ulike sykehjemmene.

Hensikt og mål

  • Utvikle en felles struktur/modell for mottak av sykepleierstudenter.
  • Sikre at studentene mottar en kvalitativ god mottakelse og oppfølgning i sykehjem.
  • Øke veilederkompetansen til sykepleiere på sykehjem.


Vi ønsker å kvalitetssikre mottakelsen og veiledningen av studenter i sykehjem. Det vil bli utarbeidet sjekklister som kan brukes i forkant og gjennom praksistiden. Her vil det fremkomme hvilke oppgaver som må være forberedt, når de skal eller må utføres og hvem som har ansvar.

Vi vil øke kvaliteten på veiledningen av studentene ved å prøve å bruke elektroniske løsninger på veiledning som for eksempel Fronter, som brukes på høgskolen. Dette vil kreve at ansatte i sykehjem har tilgang og opplæring.

Tiltak og gjennomføring

Vi startet med å innhente informasjon fra sykehjem i Oslo om deres rutiner. Dette ble vurdert og vil bli brukt som bakgrunnsdokumentasjon for utviklingen av sjekklister og maler. Utviklingssenter for sykehjem i Oslo hadde allerede produsert en velkomstmappe som vil være utgangspunkt for videre arbeid.

En pilot har blitt gjennomført ved to sykehjem, hvor de valgte to ulike veiledningsformer: tospann-modell eller team.  I tillegg benyttet de Fronter som veiledningsverktøy.

I samarbeid med høgskolen og utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo arrangerte vi et desentralisert veiledningskurs organisert som halve dager. Dette fordi vi så at svært få sykepleiere fra kommunetjenesten deltok på høgskolens ordinære veiledningskurs.

Resultater

Avdekket faktorer som kan kvalitetssikre mottakelse og gjennomføring av studentenes praksisstudier i sykehjem. Gjennomført pilotstudie.

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Sykehjemsetaten
  • Lindeberg omsorgssenter
  • Lilleborg sykehjem