Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Styrking av samiske mattradisjoner i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder

Publisert 30. oktober 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder?

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

Senter for omsorgsforskning nord (SOF)

Finansieringskilde: Sametinget

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Prosjektet har belyst hva samisk mat er, og hvorfor det er viktig at samiske pasienter/brukere i kommunale institusjoner får tilgang på.

Mål

Hovedmålet er å sikre at samiske/norske pasienter/brukere har tilgang på tradisjonell samisk/lokal kortreist mat på sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

Metode / tiltak

Det ble utarbeidet spørreskjema med 25 spørsmål om hvordan kostholdssituasjonen var organisert på sykehjem og heldøgns- omsorgsboligene og sendt ut til kommuner i Finnmark.

Det ble også utarbeidet intervjuguide med rådmenn/ledere i kommunen for å kunne supplere materialet om økonomi og ledelse av kjøkkentjenester. Dette for å kunne si noe om økonomi og ledelse påvirket kostholdet i institusjonene.

Prosjektgruppen gikk gjennom litteratur om generelle kostholdsråd for befolkningen, offisielle retningslinjer for kosthold hos eldre i institusjoner, mattilsynets regelverk om sikkerhet i bearbeiding, produksjon og distribusjon av matvarer for befolkningen, regler om kosthold i institusjoner og spesifikt i forhold til produkter av rein, fisk, bær og urter i samiske lokalområder.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har bidratt til at andre kommuner har igangsatt et tilsvarende prosjekt, og at USHT har veiledet de i dette arbeidet.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Personalet trenger økt kompetanse om samiske mattradisjoner og om økonomi. Dette gjelder både i henhold til samisk kosthold og drift av institusjonskjøkken om økonomi, ernæring til personer med spesielle kostholds behov og dietter. Institusjonene bør utvikle årshjul over pasientenes/brukernes kosthold, som ivaretar det samiske samfunnets åtte årstider. Dette vil gi god oversikt over tidspunkter når institusjonene lettest kan få tak i riktige og billigste råvarer.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Gjennom fagseminarer i ulike nettverkssamlinger og dokumentasjon som kan finnes i helsebiblioteket m.m.

Resultater

En bevisstgjøring på at man skal ta mer i bruk av samiske mattradisjoner på sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette prosjektet viser at det er generert til flere matprosjekter som er igangsatt i fylket.

Annet

Utarbeidet av Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad