Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Pretty, young business woman giving a presentation

"Hva er viktig for deg?" – hvordan kan tjenester for hjemmeboende bidra til at hjemmeboende kan mestre egen hverdag i eget hjem?

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi opprettet fra 01.01.16 et tverrfaglig team – Mestringsteam. Mestringsteamet har i 2016 gjennomført tre undervisningsdager innen temaet hverdagsmestring, hvor totalt 32 medarbeidere fra hjemmetjenesten har deltatt. 

Prosjektansvarlig:


USHT Buskerud

Prosjektleder: Elisabeth Bjørndalen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2016 - Desember 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Øvre Eiker kommune har som overordnet mål at innbyggerne skal kunne leve det gode liv i eget hjem så lenge som mulig. I forbindelse med Samhandlingsreformen er betydningen av at vi som kommune har større fokus på egenmestring og forebygging løftet frem. Vi ser utfordringen i årene som kommer med en stadig større andel eldre innbyggere og økt press på helsetjenester, i tillegg til stram kommuneøkonomi.  

Mål og hensikt

Vi ønsker å dreie fokuset i våre tjenester fra “hva kan vi hjelpe deg med?” til “hva er viktig for deg?”.

Vi ønsker at opplæringen av medarbeidere i tjenesten skal bidra til at de ser beboerens ressurser og muligheter, slik at de eldre kan mestre dagliglivets gjøremål lengst mulig. 

Tiltak og gjennomføring

Mestringsteamet har utarbeidet undervisningsopplegg for medarbeidere i hjemmetjenesten. Vi har gjennomført tre grunnkurs i 2016. Våren 2017 vil det utarbeides undervisning som bygger videre på grunnkursene. Tilbakemeldingene fra kursdeltakere er positive. De har fått konkrete tips å jobbe ut i fra og det er enkelt å implementere i det daglige arbeidet.

I undervisningen har vi fokusert på hvordan man kan finne den hjemmeboendes ressurser og motivasjon for bedring. Hvordan vi som helsepersonell kan benytte oss av beboerens ressurser og bidra til at beboer blir mer selvstendig i egen hverdag. Vi har kommet med enkle tips og råd om aktiviteter som er lite tidkrevende. For eksempel; la beboer åpne døren selv dersom det er trygt, ta med beboer for å hente posten i stedet for å hente for osv. Fokuset har vært å bevisstgjøre deltakerne på kurset hvordan man må vende fokuset fra “å gjøre for” til “å gjøre med”. Det er også undervist i kommunikasjon og hvordan vi kan fremme den hjemmeboende sin motivasjon.

Mer konkret:

Fysio har undervist i:
- hvorfor er trening viktig?
- er trening like effektivt og nødvendig for eldre?
- hvordan trene? Enkle øvelser og forslag til aktiviteter.
- kommunikasjon og motivasjon

Ergo har undervist i:
- når søke om hjelpemiddel og når trene?
- ADL-aktiviteter som trening
- hvordan finne hjemmeboende sine ressurser?

Sykepleier har undervist i:
- hvordan implementere alt i en travel hverdag?
- forslag til rutiner i systemet
- hvilke muligheter har vi? 

Veien videre

Neste nå er å sende ut evalueringsskjema til kursdeltakere for å kartlegge om medarbeiderne har endret praksis til mestringsfokus i møte med beboer.

Samarbeidspartnere

Mestringsteam (fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier).