Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Innsatsteam - Aktiv i eget liv

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Modell for etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam - Hverdagsrehabilitering

Prosjektleder: Lene Antonsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem, og skiller seg fra ordinære pleie- og omsorgstjenester ved at pleie, praktisk hjelp og bistand ikke gis før brukerne har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. Grunntanken bak er at målrettet tverrfaglig innsats kan medvirke til å forsinke brukerens behov for praktisk hjelp og pleie, herunder å minske, utsette og forebygge behovet for kompenserende hjelp.

Formålet med innsatsen blir å bevare en høy funksjonsevne med et minimum av hjelp.

Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. Brukeren er selv med på å sette mål for innsatsen noe som er med på å sikre større motivasjon og livskvalitet. For å sikre kontinuitet i rehabiliteringen etableres det et tverrfaglig team rundt hver enkelt bruker. Istedenfor bare passivt å sette inn kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det inn mye ressurser i starten, i håp om å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere behovet for helsehjelp fra kommunen.

Hensikt og mål

Opprette et tverrfaglig ambulerende kommunalt innsatsteam som skal bistå voksne personer med ervervet funksjonsnedsettelse. Målgruppen skal gjennom tidlig innsats øke mulighetene til å leve et velfungerende liv.
 

Tiltak

Utarbeide en modell for etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam i Verdal kommune.

Gjennomføring og resultater

Prosjektgruppen anbefaler utprøving av tjenesten “Aktiv i eget liv” i Verdal kommune. Metodikk og modell er tilpasset etter datainnsamling fra Fredericia, Östersund, Voss, Bodø og Arendal kommune.

Modellen som ble utarbeidet gjennom forprosjektet i 2012 skal prøves ut i praksis i 2013. Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, skal våren 2013 involveres i prosjektet og gjennomføre en systematisk evaluering. Grunntanken er at målrettet tverrfaglig innsats kan medvirke til å forsinke brukerens behov for praktisk hjelp og pleie, herunder å minske, utsette og forebygge behovet for kompenserende hjelp.

Les mer om dette på Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge sine nettsider

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet knyttes til nasjonale føringer på ventet krevende omsorgsutfordringer der mestring, deltagelse i samfunnet og lengst mulig til stede i eget liv er utgangspunktet.

Ny lov om folkehelse og kommunale helse- og omsorgstjenester er iverksatt og formålet med lovendringene er å tydeliggjøre ansvaret for forebyggende arbeid samt styrke kommunenes rolle ved å gi kommunene ansvar for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper. Det er mer hensiktsmessig å forebygge framfor å “reparere”. Dette forutsetter fokus på fag og tjenesteutvikling, samt kompetanseheving blant helsepersonell i kommunene.

Forprosjektet ble gjennomført i Verdal kommune. Tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, hjemmetjenesten og Rehabiliteringstjenesten.