Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: flower on the wild rose in nature

Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 27. august 2020

Det er utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken er tilrettelagt for elektronisk løsning på www.kompetansebroen.no. Læringsnettverk og coaching har vært benytte som et virkemiddel i implementeringen.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2018: Samhandlingsmidler på Akershus universitetssykehus.

Forskning i 2018: Det er gjennomført en vitenskapelig studie for å få deltageres erfaringer med deltagelsen i læringsnettverket Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling.

Prosjektleder: Kristin Skutle krisku@lorenskog.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: Fase 1: 2014-2015 Fase 2: 2015-2016 Fase 3: 2016-2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Alle kommuner skal yte et grunnleggende tilbud innen lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter. Ivaretakelse av pasienter i lindrende behandling er en kompleks og krevende oppgave, og kompetanse på feltet er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne fylle sine roller og ansvarsoppgaver for å ivareta disse pasientene på en god måte. Nasjonale planer peker på betydningen av god kompetanse i grunnleggende lindrende behandling. Det stilles krav om helhetlige, tverrfaglige og godt koordinerte tjenester og mer brukermedvirkning i all omsorg til pasienten og deres pårørende

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er at mennesker med behov for lindrende behandling uavhengig av diagnose og alder, mottar tjenester av god kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

Resultatmål

 1. Det er tilrettelagt for kvalitetssikring og oppdatering av kompetansepakken
 2. Det er valgt og tilrettelagt for en elektronisk løsning for spredning og bruk av kompetansepakken.
 3. Det er gjennomført en pilotering av kompetansepakken ved gjennomføring av tre læringsnettverk

Metode / tiltak

Prosjektet har vært delt inn i tre faser:

Fase 1 2014-2015 Utvikling av kompetansepakken «Grunnleggende kompetanse ii lindrende behandling»

Fase 2 2015-2016 Bearbeide kompetansepakke. Kompetansepakken tilgjengelig på www.kompetansebroen.no. Planlegge/invitere til læringsnettverk.

Fase 3 2016-2017 Gjennomføre pilotering av læringsnettverk med 8 kommuner i Akershus. Planlegge vitenskapelig studie i samarbeid med OsloMet av deltagernes erfaringer med læringsnettverket

Utvikling av kompetansepakken bygger på prinsippene for kunnskapsbasert praksis. Systematiske litteratursøk ble gjennomført. Kompetansetiltakene i pakken presenteres

i tråd med nivåene i kunnskapspyramiden. Referansegruppe og prosjektgruppe sammensatt av erfarne klinikere og forskere på fagfeltet som bidro i utviklingen. Pasienter og pårørende var involvert gjennom samtaler og intervju med fokus på: «Hva er viktig for deg?»

Fase 4: Gjennomføre vitenskapelig studie i samarbeid med OsloMet. Planlegge publisering i tidsskrift.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Kompetansepakken er utviklet i tråd med prinsippene for kunnskapsbasert praksis. Det gjennomføres en vitenskapelig studie i samarbeid med OsloMet for å undersøke deltagernes og deres lederes erfaringer med deltagelsen i læringsnettverket. Resultatene planlegges publisert i et fagtidsskrift i 2019.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Kompetansepakken er gjort elektronisk og er tilgjengelig for alle gjennom www.kompetansebroen.no

Prosjekter er presentert med poster på to nasjonale konferanser:

 • Nasjonal konferanse for kreftsykepleiere i Ålesund september 2017
 • Erfaringskonferanse Kunnskapsbasert praksis i Oslo november 2017

Resultater fra vitenskapelig studie planlegges publisert i et tidsskrift i 2019.

Resultater

 • Det er utviklet en kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling
 • Kompetansepakken er gjort tilgengelig på www.kompetansebroen.no
 • Det er gjennomført læringsnettverk for spredning og implementering av kompetansepakken
 • Det er iverksatt en vitenskapelig evaluering av erfaringer med deltagelse i læringsnettverket
 • Prosjektet er presentert med poster på to nasjonale konferanser i 2017
 • Det er utviklet tiltak for samordning og effektivisering av nettverk innenfor lindrende behandling i helse- og omsorgstjenestene i Akershus.
 • I 2019 gjennomføres læringsnettverk Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling.
 • Kompetansenettverk i palliasjon i samarbeid med Akershus universitetssykehus er reetablert 2018/2019.

Materiell

 • Kompetansepakken «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» er elektronisk tilgjengelig på www.kompetansebroen.no
 • Utviklet to postere
 • Sluttrapport Fase 1, Fase 2 og Fase 3
 • Det er i samarbeid med Kompetansebroen videreutviklet kompetansepakken til et digitalt læringsløp. Det er også utviklet en animasjonsfilm om opplæringsløpet.

Samarbeidspartnere

 • Asker kommune, Bærum kommune, Enebakk kommune, Gjerdrum kommune, Lørenskog kommune, Nittedal kommune, Oppegård kommune, Skedsmo kommune, Sørum kommune
 • Kompetansebroen
 • OsloMet
 • Senter for omsorgsforskning
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst