Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Eldre og rus

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Innarbeide gode rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre.

Prosjektleder: Åse Arnesen og Line Orlund
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012
Alkoholforbruket blant eldre er i vekst, samtidig som det forventes en økning i antall eldre. I dette prosjektet vil UHT Oslo, sammen med hjemmetjenesten i Bydel Bjerke, arbeide for å heve kompetansen hos ansatte i hjemmetjenesten. Slik kan de bli bedre rustet til å møte brukere med et rusproblem, og gi dem en mulighet til å reflektere over og om mulig endre sitt rusbruk.

Alkoholforbruket blant eldre er i vekst, samtidig som det forventes en økning i antall eldre. I dette prosjektet vil UHT Oslo, sammen med hjemmetjenesten i Bydel Bjerke, arbeide for å heve kompetansen hos ansatte i hjemmetjenesten. Slik kan de bli bedre rustet til å møte brukere med et rusproblem, og gi dem en mulighet til å reflektere over og om mulig endre sitt rusbruk.

Bakgrunn for prosjektet

Eldre mennesker er mer sensitive for alkohol og medikamenter på grunn av endrede forhold vedrørende opptak, fordeling og nedbryting av virkestoffene i kroppen.

 

Alkoholkonsumet er høyere enn noen gang, og blant de eldre har det økt med 40 prosent de siste 25 årene. Store fødselstall i perioden 1946-1964 sett i sammenheng med det økte konsumet gjør at eldreomsorgen kommer til å belastes med mer alkoholskader i fremtiden.

 

Etter hvert som andelen eldre øker, vil ansatte i kommunale tjenester i økende grad møte brukere med lidelser som skyldes bruk av rusmidler. Det er lite formell kunnskap om temaet og helsearbeidere kan føle seg utrygge i møte med brukergruppen.

Mål

 • Kartlegge og tilby samtale til eldre over 60 år som står i fare for å utvikle nedsatt allmenntilstand eller funksjonssvikt, som følge av rusbruken
 • Vektlegge kompetansehevende tiltak som temadager og undervisningsmateriell, rettet mot ansatte i Bydel Bjerke og andre hjemmetjenester i Oslo kommune
 • Utvikle og eventuelt foreslå alternative arbeidsmetoder for brukergruppen
 • Dra lærdom av tilsvarende prosjekter, og bidra til å utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og motiverende samtale overfor brukere

Gjennomføring

 • Brukeroppfølging
 • Internundervisning
 • Utarbeide kursmateriell
 • Faggruppe
 • Arrangere syv temadager: Skal vi snakke med eldre om rus? Med deltagere fra bydel Bjerke og andre bydeler i Oslo.
 • Deltagelse på møter i hjemmesykepleien
 • Opprette samarbeid med andre enheter i Bydel Bjerke, sosialtjenesten, seksjon for psykisk helse, eldresentra, søknadskontor og omsorgsboliger
 • Gjennomgang av legemiddellister sammen med farmasøyt eller geriater for om mulig å avdekke feilmedisinering og korrigere uheldige kombinasjoner av legemidler.
 • Samarbeide med 2. linjetjenesten og fastleger ved behov

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, via Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med støtte fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune.

Samarbeidspartnere

UHT i samarbeid med hjemmetjenesten i Bydel Bjerke og andre enheter i bydelen:

 • Sosialtjenesten
 • Eldresentra
 • Oppfølgertjenesten
 • Seksjon for psykisk helsearbeid

Relevante rapporter