Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Man Enjoys Margarita

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 1: Undervisningsopplegg

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi utviklet undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell, og opprettet faggruppe innen temaet.

Prosjektleder: Åse Arnesen/Ingri Østensen ingri.ostensen@bbj.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010 - 2013
Ferdig: 2013

 

Ansatte i hjemmetjenesten uttrykte at rus er et vanskelig tema å snakke med hjemmetjenestens brukere om. De ansatte mente de manglet kunnskap, faglig nettverk og metode for å omgå tema på riktig måte. De ønsket økt kompetanse til å håndtere feil-, over-, og underforbruk av medikamenter og alkoholmisbruk for å kunne forebygge helseskader.

UHT søkte og fikk midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for perioden 2010-2012. Prosjektet ble igangsatt og 42 brukere i bydel Bjerke ble kartlagt og fulgt opp. Vi opprettet og driftet en faggruppe for ansatte i hjemmetjenesten, og utviklet undervisningsmateriell. Erfaringene fra arbeidet viste at holdningsendringer tar tid både hos ansatte og brukere. Mens enkle samtaleintervensjoner kan gi rask forebyggende effekt ved at brukere ser sin egen situasjon og tar bevisste valg, så er det en krevende prosess hos brukere med langvarig og tyngre forbruk av både medisiner og alkohol.  Vi så også at ansatte manglet kompetanse om, og fokus på legemidler, spesielt etter innføring av blant annet multidose. UHT ba derfor Pasientsikkerhetskampanjen om å få være en av pilotene for LMG i hjemmetjenestene i 2012.   

Hensikt og mål

Målet med å lage et kursopplegg var å øke ansattes kompetanse i møte med brukere som står i fare for å kunne utvikle skadelig forbruk av alkohol og legemidler, eller som har utviklet det.

Hensikten med å øke kompetansen til de ansatte er at brukerne skal få nødvendige samtaler og veiledning slik at de kan motiveres til å endre sitt forbruk. På denne måten kan de selv forebygge skader og øke egen livskvalitet.

Tiltak og gjennomføring

UHT utviklet et undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell bestående av en powerpoint og en rusmanual.  Materiellet inneholder informasjon om hvordan legemidler og alkohol har effekt på eldre, konsekvenser av feil- og overforbruk, samt veiledning om hvordan man kan ta opp dette med bruker gjennom korte samtaler for å få bruker til å endre adferd.  Denne samtaleteknikken er kalt «motiverende intervju». Rusmanualen inneholder også faktaark som de ansatte kan bruke som veiledning. Fakta-arkene kan også gis til brukerne. I tillegg ble det laget en enkel veileder «Rusbruk hos eldre» for ansatte i hjemmetjenesten.

Kunnskap fra undervisningsopplegget har vært brukt i faggrupper, hvor ansatte har fått økt sin kompetanse på området.  Ansatte i faggruppen fungerer som ressurspersoner som går inn i konkrete pasientsituasjoner, og er veiledere for kolleger i eget distrikt. Kursene har også vært holdt for hjemmetjenestens ansatte i Oslo.

Undervisningsopplegget fungerer som kunnskapsbase. Materiellet inneholder linker til steder hvor det er mer utfyllende kunnskap om rusfeltet, med blant annet filmer, tester og liknende, som kan brukes inn mot veiledningen.

Resultat

Fagutviklingssykepleiere i hjemmetjenesten i Oslo har tilgang til undervisningsmateriellet (Powerpoint og Rusmanual).

Bydel Bjerke har brukt undervisningsopplegget aktivt i tverrfaglig faggruppe. Der ser vi en gradvis holdningsendring hos ansatte. Terskelen for å ta opp temaet med brukere er redusert, og ansatte bruker ressurspersoner i større grad i vanskelige situasjoner. Ansatte har økt kunnskap om avhengighetsskapende stoffer, om hvordan eldre reagerer på disse, samt hvordan motiverende samtaler kan forebygge helseskade.  Undervisningsopplegget har vært etterspurt og anvendt i flere bydeler i Oslo.

UHT har tilegnet seg kunnskap om legemiddelsamstemming og LMG ved å være en av pilotene for LMG i hjemmetjenestene, og har mål om å spre kunnskapen i læringsnettverk til alle hjemmetjenester i Oslo i neste del av prosjektet.

UHT ønsker å bruke systematisk kartlegging av helse og medisinbruk sammen med pasienten, kombinert med faglig vurdering fra tverrfaglig team om optimalisert legemiddelbehandling som metode for bevisstgjøring omkring temaet og forebygging av rusproblematikk i neste del av prosjektet.

Gode verktøy og metoder for LMG ble utviklet under pilot. Disse videreutvikles og brukes nasjonalt i Pasientsikkerhetsprogrammet. UHT erfarte under piloten at det var sentralt at farmasøyt deltok på LMG for å heve kvaliteten, og at tverrfaglige team er faglig stimulerende og kompetansehevende.  Vi har sett at samtalen under LMG engasjerer både pasienten og det tverrfaglige teamet. Pasienten får optimalisert medisinsk behandling. Det har ført til at vi har søkt nye midler for å kunne spre LMG som metode til alle hjemmetjenester i Oslo.

Se prosjekt: «Læringsnettverk og legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Oslo»

Samarbeidspartnere

Pasientsikkerhetskampanjen