Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 3: Legemiddelgjennomgang i bolig

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi utvikler metode og verktøy for systematisk kartlegging av pasienter i bolig som kan ha behov for Legemiddelgjennomgang (LMG). Det skal videre arrangeres kurs og læringsnettverk for ansatte som jobber i bolig.

Prosjektleder: Ingri Østensen ingri.ostensen@bbj.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2016

UHT har gjennomført flere prosjekter innen området rusforebygging i hjemmetjenesten (se prosjekt del 1 og del 2).  Vi har siden 2012 jobbet med legemiddelgjennomgang som metode, og har sett flotte resultater av hvordan pasientenes helse påvirkes i positiv retning grunnet optimalisering av legemiddelbehandling. Vi har opparbeidet kompetanse som gjør at vi nå ønsker å utvikle metoden til de mest sårbare pasientgruppene ute i bolig. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) har gitt tydelige signaler om at ansatte i boligene også har behov for kompetanseheving på dette området, og pasientene trenger systematisk LMG.

Mål og hensikt

Ansatte i boliger skal få økt kompetanse i klinisk observasjon og kartleggingsmetoder. De skal lære metode for LMG og kunne følge opp pasienter med behov for LMG i tverrfaglig team. Metoder og verktøy som utvikles skal kunne anvendes nasjonalt i Pasientsikkerprogrammet.

Pasientene skal få optimal medisinsk behandling, og for å få til dette må de ansatte samarbeide med fastlege. Ut fra denne kartleggingen og samarbeidet i tverrfaglig team, kan de ansatte foreta rusforebyggende tiltak.

Tiltak og gjennomføring

UHT har startet pilot i boliger med beboere som har alvorlig eller lettere grad av funksjonshemming. Vi skal i gang med pilot i bolig med beboere som har rus- og psykiatriproblematikk. Til sammen ønsker vi å utføre LMG på 20 pasienter i piloten.  Underveis i prosessen vil vi utvikle og tilpasse kartleggings-, og dokumentasjonsverktøy, samt metode for LMG som kan bli en nasjonal modell.

For å bedre kommunikasjonen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, samarbeider vi med samhandlingsoverlegen på Oslo Universitetssykehus (OUS).

UHT samarbeider videre med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), (avd. sykepleie, farmasi og vernepleie) på områdene forskning, studentpåvirkning og kompetanseheving, i prosessen.  I tillegg bistår konsulent fra Prosit og Gerica med dokumentasjonstilpasning.

UHT utvikler parallelt heldagskurs i «klinisk observasjon av pasient». Vi vil anvende case og undersøkelsesmetodikk i undervisningen. Kursholderne vil ha bakgrunn fra fagfeltene sykepleie, vernepleie, farmasi og medisin.

Vi har ansatt farmasøyt som skal utvikle og holde temakurs som: «legemidler og eldre», «legemidler og multifunksjonshemming», og «legemidler, rus og psykiatri». Farmasøyten skal også bistå i de tverrfaglige LMG-møtene, i læringsnettverk og i veiledning av de ulike teamene sammen med to ansatte i UHT i 70 % stilling.

Ansatte fra 100 boliger i Oslo inviteres til et ni måneders læringsnettverk for å lære metoden i perioden februar - november 2015.

Deltagerne på læringsnettverket skal delta på ovennevnte heldagskurs og aktuelle temakurs.

I læringsnettverket vil teamene fra boligene bestå av vernepleier og sykepleier fra boligen. Leder må få god kjennskap til prosjektet for å sikre ledelsesforankring. Teamdeltakerne vil fungere som ressurspersoner i boligen etter fullført læringsnettverk og sørge for videre implementering.

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Oslo og Akershus avd. sykepleie, farmasi og vernepleie
  • Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Prosit
  • Boots
  • Samhandlingsoverlege i OUS