Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 532862858

Livets siste dager

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering av en kunnskapsbasert og standardisert plan for lindring i livets sluttfase ved all omsorgsnivå i Kristiansund kommune.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal, samarbeidspartner. Kontakt: Lillian Karlsen, Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratets tilskuddsordning

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2016-2018 (implementeringsprosjekt) 2018- 2020 (følgeevaluering)
Ferdig: 2020

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Omsorg for den døende pasient og deres pårørende har vært i fokus de siste årene både blant helsepersonell og hos helsemyndighetene. Både i Nasjonal Kreftstrategi 2013-2017 og i Omsorgsplan 2020 er omsorg ved livets slutt og lindrende behandling utenfor sykehus pekt på som et betydelig satsningsområde

Evalueringer som er gjennomført i Kristiansund kommune viser at utviklingen av tilbudet til pasienter i palliativ fase stiller større krav til kompetanse og organisering. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom hjemmetjeneste og institusjon samtidig som en kan benytte ressurser og fagkompetanse på en fleksibel måte.

Kristiansund kommune er opptatt av at alle pasienter med behov for palliasjon får det samme lindrende tilbudet, uavhengig av diagnose og uavhengig av om man velger å avslutte livet hjemme eller på institusjon.

Tiltaksplanen "Livets siste dager- plan for lindring i livets sluttfase" er i tråd med både nasjonale og internasjonale prinsipper for omsorg til døende. Planen baserer seg på kunnskapsbasert praksis og er utarbeidet for bruk i Norge. Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest (KLB), har funksjon som koordinerende senter for bruk av Livets siste dager (5).

Ved å implementere og bruke en slik plan, søker vi å få en felles overordnet ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase ved alle omsorgsnivå i pleie- og omsorgstjenestene i Kristiansund kommune.

I en fersk evaluering av tjenestebehovet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg, beskrives «Livets siste dager» som et verktøy som kvalitetssikrer den individuelle profesjonsutøvelsen. Helsepersonell som bruker planen, opplever at den er nyttig for oppfølgingen av terminale pasienter. Den bidrar til å gi større bevissthet om å avslutte uhensiktsmessige tiltak og gir økt oppmerksomhet på å gi god symptomlindring. At helsepersonell blir mer bevisst på flere elementer av palliativ pleie, kan indikere at pasientene får en innholdsmessig mer omfattende oppfølging. 

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å kvalitetssikre tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg i Kristiansund kommune.

Metode / tiltak

 1. Sikre forankring i alle ledd i tjenesten. Prosjektleder/ hovedkontakt utarbeider plan for implementering. Registrering sendes til kompetansesenteret.
 2. Utarbeide og/eller bestille aktuelle støttedokumenter og brosjyrer i tråd med innholdet i Livets siste dager. Hovedkontakten må gjøre seg kjent med innholdet i oppstartspakken og eventuelt få tilgang til plandokumentet i elektronisk pasientjournal.
 3. Bestille, utføre og tilbakemelde resultater fra Base Review.
 4. Planlegge og gjennomføre obligatorisk undervisning for alt involvert personale. Jmf. «Sjekkliste for implementering».
 5. Avtale oppstartdato; sikre at hovedkontakt/lokale ressurspersoner er tilgjengelige.
 6. Legge til rette for fortløpende gjennomgang, tilbakemelding og refleksjon etter bruk av planen i startfasen.
 7. Utføre Audit og tilbakemelde resultatene til brukerstedet og kompetansesenteret.
 8. Sikre regelmessig tilbakemelding, refleksjon i hverdagen, repetere / bygge på undervisning, sikre opplæring til nyansatte, delta på aktuelle kurs og fagdager.
 9. Videre implementering ved andre brukersteder i Kristiansund.

Planlagte verktøy: E- læringsprogram

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Planen baserer seg på kunnskapsbasert praksis og er utarbeidet for bruk i Norge.

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Sørge for å spre erfaringer fra både pårørende, etterlatte og ansatte.

Samarbeidspartnere

 • Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest (KLB) har funksjon som koordinerende senter for bruk av Livets siste dager (5).
 • Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Midt.
 • Høgskolen i Molde
 • Helseinnovasjonssenteret