Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Female medical professional in staff meeting

Palliativ plan, utarbeiding av felles plan for bruk i kommuner i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal

Publisert 02. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle og implementere et verktøy for å kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom. Planen utarbeides gjennom dialog og forberedende samtaler mellom fastlege eller tilsynslege i samarbeid med sykepleier, pasient og pårørende. I planen samles viktige føringer og man kan dermed unngå misforståelser.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal er samarbeidspartner.

Kontakt: Lillian Karlsen, Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no
Merete Kløving, Merete.klovning@alesund.kommune.no

Ansvarlig: Overordna samhandlingsutvalg i Møre og Romsdal, som er et partssammensatt, overordna strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal.

  • Høgskulen i Volda
  • Høgskolen i Molde
  • NTNU i Ålesund

Finansieringskilde: Helsedirektoratets tilskuddsordning «kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt», Fylkesmannen i Møre og Romsdal, egeninnsats fra samarbeidsaktører.

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2016-2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Ulike former for palliativ plan har vært utviklet og benyttet i Møre og Romsdal siden 2001. Det at kommunene har ulik praksis og forståelse for hva en palliativ plan er og hvordan den bør benyttes er ugunstig når kommunene skal samarbeide på tvers eller skal samarbeide med Helseforetaket.

Mål

 Formålet med palliativ plan er å skape en forutseende planlegging og tilrettelegging rundt pasienter med inkurabel sykdom og begrenset levetid, og er et viktig bidrag for å sikre best mulig livskvalitet for pasienten

Det er ønskelig å utvikle felles forståelse i Møre og Romsdal for hva en palliativ plan er, hva den skal inneholde og hvordan den kan benyttes for å øke kvaliteten på samhandlingen mellom ulike aktører med pasient og pårørende i sentrum av planleggingen.

Metode / tiltak

Initiativet kom fra kreftkoordinator i Sula kommune Tanja Alme i samarbeid med kreftavdelingen ved Ålesund sykehus. Arbeidet startet med utforming av felles mal i 2016. Arbeidsgruppen for utformingen var bredt sammensatt av sentrale personer fra både kommuner og Helseforetak. Tanja Alme har vært leder for arbeidet i hele prosjektperioden. Satsingen har vært preget av bred og grundig forankring og en har også fått integrert planen i de ulike fagsystemene. Prosjektperioden ble avsluttet i 2017.

Fra 2018 gikk arbeidet inn i implementeringsfasen med oppstartssamlinger i januar både i nord og sør i fylket.  

Verktøy og materiell

Ved oppstart: Kartlegging av ulike versjoner for palliativ plan i fylket

Ved avslutning: Utviklet felles palliativ plan

Selve prosessen frem til utviklet plan er beskrevet i sluttrapport:

Sluttrapport er utarbeidet

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Innføring av felles palliativ plan har vært forankret i ulike sentrale føringer og utredninger. I tillegg har planen blitt utformet gjennom bred medvirkning fra pasienter, pårørende, personale med tverrfaglig spesialkompetanse og ulike politiske og administrative organ. Planen har også blitt utprøvd i kommuner før implementering, noe som har ført til nødvendige justeringer.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Møre og Romsdal har utviklet et godt verktøy som andre Helseforetak og kommuner kan ha som utgangspunkt. Verktøyet kan også være et utgangspunkt for en nasjonal standard for palliativ plan. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Prosjektet har blitt presentert på mange ulike arenaer både i fylket og nasjonalt gjennom USHT og gjennom arbeidsgruppen.

Dette arbeidet vil fortsette også videre.

Resultater

Verktøyet er å utviklet og forankret i alle kommuner i fylket og i alle de fire sykehusene.

Se sluttrapport vedlagt.

Nå gjenstår et krevende implementeringsarbeid. USHT vil være en viktig bidragsyter for å bidra til en god implementeringsprosess.

Samarbeidspartnere

Sula kommune (prosjektleder og koordinator), USHT Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal, ved palliative team og praksiskonsulenter i sykehus i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Kompetansesenter for lindrende behandling, region Midt-Norge.