Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere i lindrende behandling

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Helsefagarbeidere og assistenter i kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal tilbys opplæring i den digitale opplæringspakken. USHT Møre og Romsdal lærer opp og veileder mentorer, som er ansvarlig for å organisere opplæring knyttet til pakkene i egen kommune. Mentorene gjennomfører samlinger, følger opp læringsgruppene og veileder deltakerne som gjennomfører opplæringspakkene. Det beregnes ca. 5 måneder for å gjennomføre opplæringspakken.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal

Kontaktperson ved USHT: 
Nordmøre og Romsdal: Lillian Karlsen Lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no
Sunnmøre Nord og Sunnmøre Sør: Merete Kløvning Merete.klovning@alesund.kommune
Sunnmøre Nord og Sunnmøre Sør: Ingelin Holm Ingelin.holm@alesund.kommune.no Brit Steinnes Krøvel Brit.krovel@alesund.kommune.no
 

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, egeninnsats USHT

Tema: Digital opplæringspakke
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: 2017- 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Det er et mål at personer som har behov for palliativ oppfølging skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Ved behov for oppfølging utenfor hjemmet er det en målsetting at kommunehelsetjenesten skal ta ansvar for denne oppfølgingen fremfor spesialisthelsetjenesten. I kommunene er en stor andel ansatte uten formell kompetanse eller kompetanse på fagarbeidernivå. Denne opplæringspakken er tilpasset disse gruppene slik at de kan delta i oppfølging av palliative pasienter i samarbeid med leger og sykepleiere.  
 
Opplæringspakken er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Elverum, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssentrene (USHT) i Buskerud og Hedmark har vært med i utviklingen. Pilotert i Buskerud og Hedmark i 2016/2017. Helsedirektoratet ønsker nå en videre spredning av erfaringene til andre fylker. 
 

Mål

Målgruppe: Opplæringspakken er beregnet på helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten som for eksempel sykehjem, hjemmebasert omsorg eller tjenester til utviklingshemmede.
 
Målet er at de ansatte gjennom opplæringspakken skal: 
 • Videreutvikle kunnskaper om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 
 • Utvikle økt bevissthet om eget ansvar og om rollen i den lindrende behandlingen og omsorgen 
 • Bli mer oppmerksom på og kan reflektere over rutiner og områder som har behov for forbedring på arbeidsplassen  
 • Videreutvikle kompetansen og forstå hvordan den kan anvendes i det daglige arbeidet med pasienter og pårørende 
 • Bli mer bevisst på at etisk refleksjon er nødvendig i utviklingen av faglige og personlige egenskaper
USHT Møre og Romsdal har som mål å gi tilbud til alle kommunene i Møre og Romsdal om å delta på mentoropplæring innen utgangen av 2018.
 

Metode / tiltak 

USHT Møre og Romsdal har søkt og fått innvilget midler fra Helsedirektoratet (50 000) til å spre opplæringspakken til interesserte kommuner i fylket. Tre personer i USHT har kompetanse som superbrukere knyttet til satsingen. Disse skal sørge for opplæring av mentorer/gruppeledere To personer er knyttet til opplæring av mentorer på Sunnmøre (Sunnmøre Nord og Sør) og en som skal dekke Nordmøre og Romsdal.  
Første to samlinger for oppstart ble arrangert i Ålesund og Kristiansund i januar 2018. Neste oppstart blir høsten 2018. 
Gjennomføring: 
 1. Det legges opp til individuelt arbeid og arbeid i en læringsgruppe med gruppesamlinger.
 2. Erfaringsutveksling og refleksjon skjer i læringsgruppene etter hvert emne. Gruppene ledes av en mentor. 
 3. Det blir gjennomført en introduksjonssamling. Der blir gruppen kjent, og de ansatte får innføring i den digitale opplæringspakken og i studieheftet. 
 4. Gruppene møtes en gang hver tredje uke. Det anbefales at hver gruppesamling varer i cirka to timer. 
 5. Fagstoffet er organisert i fire fagemner. Gjennomføring av et emne har et arbeidsomfang på gjennomsnitlig ti timer. Tidsbruk er 3-4 uker per emne. 
 6. Varighet på opplæringspakken er cirka fem måneder. 

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Opplæringspakken er kunnskapsbasert. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Opplæringspakken oppleves som svært nyttig og dekkende for behovet knyttet til tematikk og målgruppe. 
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?
Opplæringspakken og utdanning av mentorer vil bidra til at kompetansen når ut til det ytterste ledd i kommunene.  
 

Samarbeidspartnere

USHT, Helsedirektoratet, Høyskolen Innlandet, Ressursnettverket i kreft og palliasjon i Møre og Romsdal