Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 73773133

I deres sko – observasjoner av arbeidshverdagen i sykehjem

Publisert 21. september 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

En tankevekkende framstilling av sykepleiere og helsefagarbeideres hverdag i sykehjem i Oslo.

Prosjektleder: Torunn Wibe torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo arrangerte en workshop for fagutviklingssykepleiere og ergoterapeuter i Oslo-sykehjemmene i 2014 med fokus på innovasjon og velferdsteknologi. Dette ble utgangspunkt for et prosjekt som fortsatte inn i 2015 hvor fokus var løsninger som kunne bidra til å organisere arbeidsoppgaver/huske beskjeder i det daglige. Prosjektgruppen bestod av fagutviklingssykepleiere fra 5 sykehjem, samt konsulent fra Sykehjemsetaten og leder for utviklingssenteret.

Mål og hensikt

Vi ønsket å finne innovative løsninger for hjelp til å huske ting i det daglige i avdelingene, dvs. unngå at viktige ting blir glemt.  

Tiltak og gjennomføring

Prosjektgruppen hadde flere møter hvor man prøvde å klargjøre problemstillingen, men stoppet litt opp. Våren 2015 var vi så heldige å få med oss en masterstudent fra Design- og arkitekthøyskolen som kunne hjelpe oss videre i prosjektet ved å gjøre observasjoner i både korttids- og langtidsavdelinger som ledd i sin masteroppgave. 

Resultat

I utgangspunktet hadde vi tenkt at prosjektet skulle gi innspill til mulige tekniske løsninger som kunne bidra til å organisere arbeidsoppgaver/huske beskjeder i det daglige. Det masterstudenten observerte peker imidlertid på forhold som gjelder f.eks. fordeling av arbeidsoppgaver i personalgruppen som gjør at særlig sykepleierne får svært mange (unødige) avbrudd i de oppgaver de utfører i løpet av en vakt. Sammenholdt med avviksmeldinger fra sykehjemmene, ser man at det til dels skorter på en hensiktsmessig organisering av arbeidet i avdelingene og en uheldig oppstykking av for eksempel prosessene rundt legemiddelhåndtering. I stedet for å komme med forslag om en teknisk løsning har prosjektet så langt endt opp med å peke på nødvendigheten av at sykehjemsavdelingene ser nærmere på organiseringen av arbeidet. Se vedlegg.

Samarbeidspartner

Masterstudent i tjenestedesign, Liz LeBlanc, Design- og arkitekthøyskolen i Oslo, e-post: lizrleblanc@gmail.com