Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Woman At Home

Skype mellom beboer og pårørende i sykehjem, utprøving av nettbrettet KOMP

Publisert 14. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Skype på nettbrett har vært utprøvd i sykehjem i flere år. Det viser seg at flere av de eldre hadde god nytte av Skype men hadde problemer med å administrere brettet på egenhånd. En ønsker å se om bruk av Skype på nettbrettet KOMP kan være mer egnet enn vanlige nettbrett for å opprettholde kontakt mellom beboere i sykehjem/omsorgssenter og pårørende.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal, part i forskning.
Kontakt: Brit Steinnes Krøvel, Brit.krovel@alesund.kommune.no

Finansieringskilde: Egeninnsats USHT, egeninnsats SOF

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Fase 2: ferdigstilles 2018, Fase 3: 2018-utgang 2019
Ferdig: 2019

Foto: Illustrasjonsbilde

Les om resultatene i «Du har på en måte hatt besøk, vet du!»: Artikkel om prosjektet i Tidsskrift for omsorgsforskning (2/2019)

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er sentrale føringer om å prøve ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, samt øke aktivitet og stimuli for sykehjemsbeboerne. Det er også ønskelig å styrke samspille og samarbeidet med pårørende.

Mål

Målet for prosjektet i fase 1 var  å finne ut hvilken tilrettelegging som var nødvendig for å skape en god arena for videokommunikasjonsteknologi mellom beboere og pårørende i sykehjem gjennom å innhente erfaringer fra beboer, pårørende og personale.

Målet i fase2 var å se hvilken nytte beboer og pårørende hadde av Skype som kommunikasjonsarena gjennom å innhente erfaringer fra beboer, pårørende og personale.

Målet for fase 3 er å prøve ut nettbrettet KOMP, som ble utviklet av No Isolation, for å få erfaringer om nettbrettet KOMP er så enkelt i bruk at brukarene kan håndtere det på egenhånd og dermed kan opprettholde kontakten med sine pårørende uten å være avhengig av pleiepersonalet. Fase 1 og 2 er fulgt av forskning, mens fase 3 er et utviklingsprosjekt.

Metode og tiltak

Prosjektet blir gjennomført i to faser. I fase 1 har prosjektet innbefattet tre beboere og deres pårørende. Den første fasen ble startet i desember 2013 og ble avsluttet i juni 2014. Fase 1 var preget av problemer med det trådløse nettverket ved sykehjemmet og dette skapte problemer for to av tre beboere. Prosjektet viste imidlertid i fase 2 at Skype i sykehjem kan være en verdifull aktivitet for beboere og deres pårørende i sykehjem.

Prosjektet har vært knyttet til forskning i samarbeid med høgskolen i Ålesund (nå NTNU) og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge i tillegg til Masteroppgave i Samfunnsplanlegging og ledelse. Masteroppgaven har rettet forskningsspørsmålene mot beboer og pårørendes opplevelse av å delta i utprøving av velferdsteknologi og hvilken betydning beboer og pårørendes kompetanse har hatt på felles læring for ulike aktører involvert i prosjektet.

Fase 2: ble satt i gang høsten 2014 i samarbeid mellom USHT, NTNU Ålesund og SOF. Tre-fire beboere prøver nå ut videokommunikasjon og prosjektet viser mange spennende resultater. Det har blitt foretatt intervju og dette vil gi grunnlag for en artikkel.   

Fase 3: En ser i 2018 på muligheten til å kunne prøve ut KOMP (No Isolation) som er et større nettbrett spesielt tilrettelagt for personer som har vansker med å kunne betjene et vanlig nettbrett. Målet er å se om personer som i dag trenger assistanse for å betjene et nettbrett kan klare dette selv.

I første omgang vil Ålesund kommune og USHT prøve ut dette på to ulike steder i Ålesund kommune. Prosjektskisse er under utarbeiding.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Før oppstart av fase 1 ble det samlet inn ulike forskningsartikler for å se hva som var gjort på området tidligere. En fant ut at det var utarbeidet begrenset med artikler. Hele utprøvingsperioden har blitt fulgt av forskning og det vil dermed bli vitenskapelig dokumentert. Fase 3 ser vi på som et utviklingsprosjekt for å høste erfaringer med det nye nettbrettet KOMP.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

USHT har hatt svært mange henvendelser fra kommuner og fra næringslivet som arbeider med å utvikle løsninger knyttet til kommunikasjon. Eksempler på dette er Jodacare og No Isolaton (med produktet KOMP).

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Prosjektet har blitt presentert på mange arenaer både i Møre og Romsdal og i Sør- og Nord- Trøndelag. Når artikkel ferdigstilles og publiseres kan dette gi ytterligere inspirasjon til mange kommuner.

Resultater

Resultatene av fase 1 og 2 beskrives i artikkelen «Du har på en måte hatt besøk, vet du!» i Tidsskrift for omsorgsforskning (2/2019)

Samarbeidspartnere

NTNU, USHT, Ålesund kommune, SOF-Midt Norge