Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Frivillige og kommune hand i hand for betre kontinuitet og samhandling – ny giv i pårørandearbeidet

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Systematisk involvering og støtte av pårørande og frivillige: Vi har fått meir kunnskap om kva pårørande og andre frivillige kan bidra med som eit supplement inn mot den kommunale tenesta. Vi har utvikla tiltak i samarbeid med pårørande og auka samspelet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta.

Prosjektleder: Heidi Karin Ekehaug. E-post: hke@forde.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sogn og Fjordane
Status: Avsluttet
Periode: 2016-2017. Tiltak vert vidareført eller jobba vidare med som del av andre prosjekt
Ferdig: 2017

Bakgrunn for prosjektet

Foto: Utviklingskoordinator Heidi Ekehaug (venstre) og leiar for USHT Sogn og Fjordane Marta Strandos (høgre)

Vi har sett behov for å sette pårørandeabeidet meir i system slik at tenestene kan verte meir «pårørendevennlege". I tillegg har vi sett behov for å betre informasjonsflyten mellom tenestene og pårørande, samt avklare forventningar og roller.

Mål og hensikt

Effektmål:

 • Bringe fram meir kunnskap om kva pårørande og andre frivillige kan bidra med som eit supplement inn mot den kommunale tenesta.
 • Utvikle tiltak i samarbeid med pårørande for å auke samspelet mellom pårørande og helse og omsorgstenesta for å auke involvering.

Delmål

 • Hente kunnskap om korleis involvere/mobilisere pårørande og frivillige på nye måtar
 • Sikre tilgang på kvalitetssikra/kunnskapsbasert informasjon til brukarar, pårørande og tilsette.
 • Senke terskelen for å ta kontakt med «nokon» og førebygge stigma/skamkjensle
 • Utvikle og prøve ut tiltak som anerkjenner og støttar pårørande, og som betrar samspelet mellom den offentlege og uformelle omsorga.
 • Sikre kontinuitet, og «lage plass» og mobilisere pårørande og andre frivillige når den sjuke er kommen inn på institusjon

Resultatmål:

 • Starte modellutvikling for auka involvering og støtte av pårørande til pasientar i sjukeheim og heimetenester. Med dette:
  • Utvikle og tilpasse kurspakke i samarbeid med pårørande for å auke samspelet mellom pårørande, frivillige og helse og omsorgstenesta
  • Systematisere og kvalitetssikre pårørandesamarbeidet - utvide forståinga av pårøranderolla
  • Auke kunnskap om demens i lokalsamfunnet

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har delt arbeidet inn i 5 fasar:

 1. Planlegge og innhente gode praksisdømer
 2. Kartlegge behov hos pårørande
 3. Starte modellutvikling
 4. Utvikle og prøve ut tiltak – modell for rutinar og praksis
 5. Evaluere (prosessevaluering)

Fasane kan forståast som delmål i prosjektet, og partane i prosjektet har jobba parallelt med ulike tiltak.

Pårørande har bidratt aktivt i utviklingsarbeid og i delprosjekt med kurs og opplæring av pårørande og frivillige, samt ved etablering av sosiale møteplassar.  Pårørande har òg bidratt i prosessen med utvikling av informasjonsskriv og skjema som skal bidra til betre informasjonsflyten mellom tilsette, pasientar og pårørande, samt avklare forventningar og roller.

Hausten 2016 og våren 2017 har vi utvikla, tilpassa og prøvd ut ulike tiltak i tett samarbeid med pårørande:

 1. Rutinar og ny praksis for samarbeid med pårørande i sjukeheim og heimetenester. Verktøykasse for tilsette.
 2. Opplæringsprogram for frivillige. Verktøykasse for opplæring av frivillige.
 3. Nye møteplassar for pårørande og andre frivillige
  - Pårørandedagar og pårørandeskule
  - Opplysningsdagar om demens og pårørandestøtte
  - Aktivitets kafè
 4. Opplæring i lokalsamfunnet - Demensvennleg samfunn
 5. Facebooksider ved sjukeheim og dagtilbod
 6. Internundervisning: Pårørandetema i internundervisninga - Etisk refleksjon, kommunikasjon og samhandling  
 7. Sjå ulike tiltak og delprosjekt i samanheng  - tenke heilskap og samarbeid på tvers.

Resultater

Vi har i tråd med målsettinga starta modellutvikling for auke involvering og støtte av pårørande til pasientar i sjukeheim og heimetenester. Med dette har vi:

 • Tilpassa kurspakkar og etablert møteplassar i samarbeid med pårørande for å auke samspelet mellom pårørande, frivillige og helse og omsorgstenesta
 • Bidratt til å systematisere og kvalitetssikre pårørandesamarbeidet - utvide forståinga av pårøranderolla
 • Bidratt til å spreie kunnskap om demens i lokalsamfunnet

Vi er godt i gang med å systematisere pårørandesamtaler og informasjonsmateriell ved sjukeheimen og systematisere opplæring av pårørande og andre frivillige. Samtidig viser evalueringa  at det stadig er potensiale for forbetringar og behov for å følgje opp i praksis. Endringsrosessen krev tid, motivasjon, systematisk oppfølging  med gjentatt informasjon og undervisning.

Det er menneska, ikkje ein modell, som endrar praksis og kultur i helse- og omsorgstenester og i lokalsamfunnet. Vår modell kan sjåast som verktøy på vegen til endra praksis. Vi har sett at det er viktig å sjå på mange områder samstundes for å sikre at involvering og støtte av pårørande vert ein rød tråd og del av drifta.
Aktivitetsvenn og Demensvennleg samfunn vil bli vidareført i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse.

Samarbeidspartnere

Nasjonalforeningen for folkehelse, Nasjonalforeningen Sunnfjord demensforeining, Brukar- og pårørandeutvalet ved Førde Helsetun og Heimetenesta i Førde.

Annet

Prosjektet er tildelt midlar frå Extrastiftelsen.

Produkt

Forslag til modell for pårørandeinvolvering og pårørandestøtte

Basert på kunnskapen vi har frå tilsette sine erfaringar, forsking og tilbakemeldingar frå pårørande, har vi komme fram til følgjande modell med aktuelle tiltak for å auke involvering, samarbeid og støtte til pårørande:

 1. Rutinar og praksis for systematisk pårørandesamarbeid i sjukeheim
 2. Rutinar og praksis for systematisk pårørandesamarbeid i heimetenester
 3. Samarbeid med pårørande om opplæringsprogram for frivillige – Aktivitetsvenn (Eigne tiltak for involvering av familie/nettverk)
 4. Samarbeid med pårørande om nye møteplassar (Pårørandedagar, pårørandeskule, aktivitetskafé)
 5. Samarbeid med pårørande om å spreie kunnskap om demens i lokalsamfunnet - Demensvennleg samfunn, opplysningdagar om demens

Skjema og informasjonshefte

Vi erfarer at ei god verktøykasse med rutinar, skjema og hefter er viktig for å sikre informasjonsflyt og at alle har tilbod om jamlege pasient- og pårørendesamtaler. Skriftleg invitasjon og planlagde møter kan vere viktig for at pårørandesamtalane skal skje. Mykje av det daglege pårørendesamarbeidet skjer i uformelle treffpunkt mellom primærkontakt, pasient og pårørande, men vi ser det likvel som nødvendig å ha planlagde møter der partane kan møte førebudde.

Guide for pårøranesamtalar gir struktur og her er det rom for å legge til nye områder etter kvart som ein ser nye behov.