Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman Visiting Older Woman

Frivillige tjenester ved Oslos sykehjem

Publisert 09. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegge omfanget, organiseringen og innholdet i den frivillige tjenesten rettet mot beboere i sykehjem i Oslo.

Prosjektleder: Randi Sørland
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Målet med kartleggingen er å belyse mangfoldet i tilbudet og å få frem ”de gode historiene”, samt å belyse eventuelle kompliserende faktorer. Vi ønsker å gi en samlet oversikt over bredden i tilbudet.

Fremgangsmåte og gjennomføring

  • Spørreskjema til frivillighetskontakter på sykehjemmene, og intervju med et utvalg av disse.
  • Intervju med frivillighetskoordinator i sykehjemsetaten.
  • Telefonintervju med et utvalg representanter fra ulike frivillige organisasjoner.
  • Intervju med mottakere av frivillige tjenester og deres pårørende.
  • Utarbeidelse av rapport hvor resultatene beskrives.

Evaluering av tiltakene

Prosjektet har til hensikt å bidra med beskrivelser, evaluering og anbefalinger basert på det som kommer fram i kartleggingen. I rapporten fra prosjektet vil vi gjøre rede for hvorvidt de valgte kartleggingsmetodene synes å ha vært hensiktsmessige.

Bakgrunn for prosjektet

  • Omsorgsplan 2015.
  • Samhandlingsreformen.
  • Stortingsmelding 25
  • NoU 2011:11 – Innovasjon i omsorg.

Det eksisterer en rekke tiltak der offentlige, kommunale myndigheter samarbeider med frivillige for å utvikle sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter til beboere i sykehjem. Likevel finnes det lite systematisk og samlet oversikt over omfanget, virkemidlene og modellene som benyttes for organisering og tilrettelegging av frivilligheten.

Finansiering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus