Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Man Relaxing With Remote Control

Bu trygt og triveleg

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Auke kapasiteten på kommunen sitt rusarbeid. Sikre heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

Prosjektleder: Maj-Britt Svartveit, avdelingsleiar i avdeling psykisk helse
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Målet med prosjektet er at fleire med rusproblem og psykisk sjukdom skal meistre å bu i eigen bustad.

Bakgrunn for prosjektet

I planar og kartleggingar som er gjort, viser det seg at rusmisbrukarar og personar med rus/psykiatriproblem har stort behov for oppfølgjing i bustad. Mange har dårleg buevne og treng hjelp til å læra å bu, etablere struktur i kvardagen og meistre praktiske oppgåver.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er forankra i avdeling for psykisk helse, Ål kommune i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud.

Finansiering

Tilskot frå Helsedirektoratet.