Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2021-2021 | Troms og Finnmark | Pågående
Prosjektstilling som miljøarbeider

Ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark er det ledig prosjektstilling som miljøarbeider i 50 - 75 % stilling frem til 31.12.21, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Periode: 2021-2021 | Troms og Finnmark | Pågående
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

USHT-samisk har i samarbeid med Kárenaš Sámi giella- ja kulturguovddáš – Kárenaš Samisk språk- og kultursenter fått tildelt midler fra tiltakspakken for sårbare eldre fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Målet er å etablere en sosial møteplass for språkstimulering gjennom matglede og kulturelle innslag. I tillegg skal det legges til rette for aktiviteter blant hjemmeboende eldre som ikke har dagaktivitetstilbud, for å forebygge ensomhet og sosial isolasjon. Dette prosjektet skal pågå ut 2021.

Pågående
USHT-samisk gjenopptar prosjektet Virtuell avdeling (VA)

Hovedmålet er å kvalitetssikre overgangen mellom sykehus, institusjon og eget hjem for multisyke pasienter med komplekse utfordringer. Kárášjoga Gielda Karasjok kommune skal tilby økt kvalitet på ivaretakelse av pasientene gjennom tettere og bedre oppfølging i overgangsfasen, og kompetanseoverføring til ansatte i helsetjenestene.

1

Avsluttet

Finnmark | Avsluttet
Trim i hverdagen – «Gamle minner blir som nye»

Arbeid med eldre og personer med demens kan gi mange utfordringer, og noen er bare inspirerende å ta tak i. Prosjektet ble kalt for «Når gamle minner blir som nye».

Periode: 2016 | Finnmark | Avsluttet
Styrking av samiske mattradisjoner i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder

Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder?

Periode: 2010-2013 | Finnmark | Avsluttet
Etihkka reflekšuvdnakoarttat / Etiske refleksjonskort: Norsk og nordsamisk

Refleksjonskortene inneholder 30 ulike valg av situasjoner. Er beregnet for fagpersonell i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Periode: Avsluttet i 2013 | Finnmark | Avsluttet
Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre

Karasjok kommune bygde nye omsorgsboliger på slutten av 90-tallet, og skulle se på hvordan utearealet skulle være og hva det skulle inneholde og brukes til.

1