Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 924520276

Etablere fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Publisert 24. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi ønsker å etablere fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. 

Prosjektansvarlig:

Maria Therese Aasen-Stensvold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal.

Finansieringskilde: Fylkesmannen og Helsedirektoratet

Prosjektleder: Maria.Aasen-Stensvold@Kristiansund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Ut 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer Kristiansund kommune har gjort seg etter de to siste årene med arbeid med å skape seksualvennlige miljø i tjenesten til personer med utviklingshemming.  Vi har erfart at økt kunnskap og seksualvennlige miljø, har hatt stor positiv effekt på andre viktige områder som tvang og makt, brukermedvirkning, etikk og selvbestemmelse. Vi ønsker å spre de erfaringer og den kompetansen vi har oppnådd til andre kommuner, og vil i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, arbeide med å etablere et fagnettverk for de som yter tjenester til personer med utviklingshemming i fylket. Vi erfarer at det stor mangel på å rekruttere og beholde fagkompetanse i tjenesten til personer med utviklingshemming. Et fagnettverk vil kunne heve god praksis og godt miljøarbeid ved å ha fokus på kompetanse, samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivå. Prosjektet skal bidra til tjenester med mindre bruk av tvang og avvik ut fra gjeldende retningslinjer og lovverk. I Prosjektperioden de to siste årene har vi vært i kontakt med flere kommuner, som beskriver et stor behov for veiledning og erfaringsutveksling.  Vi ser også behov for å beholde kompetansehevning i egen kommune. Et fagnettverk kan bidra til opprettholdelse av kompetansen og gi mulighet for overføring til andre kommuner.

Mål

Overordnet målsetting er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving for personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Kommunene samarbeider og supplerer hverandre for å sikre kunnskapsbasert praksis. Fagnettverket stimulerer til utviklingsprosjekt og videreutvikling innen fagområdet. Sikre det tverrfaglige samarbeidet i fagnettverk på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå. Det langsiktige målet er å implementere fagnettverket i prosjektfasen og sikre fagnettverket etter prosjektet er avsluttet.

Metode / tiltak

Fagnettverk er en metode i seg selv. Fagnettverk er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling. Målet for arbeidet er å øke kompetansen i kommunene og spesialisthelsetjenesten, styrke det tverrfaglige samarbeidet innen ulike fagområder på tvers av kommunegrenser og behandlings- og omsorgsnivå. For å sikre brukermedvirkning inviteres kandidat fra brukerråd inn i fagnettverket.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Erfaringene fra tidligere prosjekter, tilsynsrapporter,  NOU 2016:17. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi ønsker å spre de erfaringer og den kompetansen vi har oppnådd til andre kommuner, og vil i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, arbeide med å etablere et fagnettverk for de som yter tjenester til personer med utviklingshemming i fylket. Vi erfarer at det stor mangel på å rekruttere og beholde fagkompetanse i tjenesten til personer med utviklingshemming. Et fagnettverk vil kunne heve god praksis og godt miljøarbeid ved å ha fokus på kompetanse, samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivå.

Dele de gode historiene, for inspirasjon og fokus på kunnskapsbasert praksis i tjenestene. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Dele erfaringer, prosjekter og tips.

Samarbeidspartnere

  • Seksjon for voksenhabiliteringen i Nordmøre og Romsdal.
  • NAKU
  • Seksjon habilitering for barn og unge i Møre og Romsdal.
  • Høgskolen i Molde, vernepleierutdanningen.
  • NFU- fylkeslag.
  • Seksjon for voksenhabilitering Sunnmøre.
  • Høgskolen i Volda
  • Kristiansund kommune
  • Ålesund kommune
  • Molde Kommune