Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Publisert 11. mai 2020 | Oppdatert 11. mai 2020

I 2019 etablerte vi et fagnettverk for ansatte som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Hedmark. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utveksling og utvikling av kompetanse på tvers av kommunegrenser.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Helsedirektoratet / Fylkesmannen i Innlandet (Hedmark)

Prosjektleder: Rikke A. Torgersen: Rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no
Tema: Fagnettverk: utviklingshemming, forbedringsarbeid, kompetanseheving, brukermedvirkning
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2019-2012

Bakgrunn

Nasjonale utredninger og rapporter fra helsetilsynet har avdekket mangler i tjenestene til personer med utviklingshemming. I tillegg vet vi at det i mange kommuner er begrenset med midler som brukes til kompetanseheving. Vi trenger derfor nye metoder for kompetanseheving og forbedringsarbeid, og fagnettverket skal bidra til det.

Fagnettverket ble startet opp som en del av prosjektet «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innen tjenesten til personer med utviklingshemming». Vi ønsker å spre de erfaringer og den kompetansen vi hadde opparbeidet oss, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene i Hedmark. 

Fagnettverket skal bidra til å styrke tjenester ut fra gjeldende retningslinjer og lovverk.

Mål

Overordnet målsetting er kompetanseheving for personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming, og å styrke tjenestene og levekårene for personer med utviklingshemming. 

Vi ønsker å styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå. I fagnettverket får kommunene en arena for samarbeid og mulighet til å supplerer hverandre for å sikre kunnskapsbasert praksis. 

Fagnettverket kan også stimulerer til nye utviklingsprosjekt og videreutvikling innen fagområdet. 

Det langsiktige målet er å implementere og sikre fagnettverket også etter at prosjektet er avsluttet.

Hva gjør vi?

Fagnettverk er en arena for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Vi ønsker å dele de gode historiene, for inspirasjon og fokus på kunnskapsbasert praksis i tjenestene.

Det er planlagt to møter i året hvor vi kombinerer faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

Samarbeidspartnere

18 av 22 kommuner i Hedmark er med i fagnettverket pr november 2019.