Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 951639532

Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten

Publisert 12. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Lærings- og mestringstilbud for pasient og pårørende; med mål om å øke mestring, og lære seg å leve med. Ved hjelp av et gruppebasert fagledet tilbud med rom til kompetanseheving om diagnosen hjerneslag, få verktøy til hvordan mestre og god tid til erfaringsutveksling med andre i lignede situasjon.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland

Finansieringskilde: Tilskuddsmidler Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene,  Fylkesmannen i Nordland.

Planlagte verktøy/materiell: Det vil utarbeides informasjonsbrosjyre

Prosjektleder: Ann-Kristin Brimi, brimi@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: Oktober 2018 - Desember 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

I Lofoten er det ingen aktive organisasjoner knyttet til personer med hjerneslag. Tilbudet for de som har opplevd hjerneslag i Lofoten består av poliklinisk oppfølging etter 3 mnd, samt tilbud om 2-dagers kurs for slagrammede og pårørende arrangert av helseforetaket. Det er tydelige signaler fra pasient og bruker at det er behov for en plass å møte andre i samme situasjon, samt få faglig veiledning, og det avdekkes hull i både pasientforløp og kommunal oppfølging. Hjerneslag har like mange individuelle utfall så det er mennesker som får diagnosen, og helseutfordringene har et vidt spenn. Fra å oppleve og må være i behov for fysisk hjelp, til de som utad fungerer som før, men har mange usynlige utfall som er utfordrende å forstå, akseptere og håndtere for både pasient og pårørende.

Mestringstreff vil tilbys til alle som kan ha nytte av dette uavhengig av tidsperspektiv siden diagnosen inntraff, utfall og alder.

Målgruppe

  • 4 Lofotkommuner
  • Pasienter og pårørende
  • De som evner å delta i erfaringsutveksling i gruppen, og som kan ha nytte av kunnskapen og verktøyene i kurset
  • Over 18 år, tilbudet gjelder uavhengig av utfall og tidsperspektiv for gjennomgått hjerneslag.

Mål

  • Økt livskvalitet
  • Styrke muligheten til deltakelse i hverdagslivet
  • Styrke muligheten til å opprettholde og/eller gjenvinne fysisk, sosialt og psykisk mestringsevne

Metode / tiltak

Bruker og pårørende deltar aktivt i prosjektgruppe, og planen er å gjennomføre gruppebasert tilbud for 12 personer over en periode på 6 mestringstreff. Faglig ledet kurs, med fokus på håndtering av helseutfordringer med god tid til erfaringsutveksling. Tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe, hvor blant annet lærings og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset og fagutviklingsavdelingen ved Vestvågøy kommune samarbeidet om etablering av mestringstreff som ledd i et godt pasientforløp. Det blir utarbeidet en lokal tilpasning av tilbudet, basert på «håndbok for etablering av et diagnoseuavhengig lærings- og mestringskurs», hvor vi søker veiledning fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH) og andre kommuner som har erfaring. Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende er ikke kjent å være utprøvd i Norge.

Samarbeidspartnere

Lærings – og mestringssenteret Nordlandssykehuset Lofoten, kommunal fysioterapitjeneste, Vestvågøy frivillighetssentral.