Alle aktiviteter

Tema

Nettverk for ressurspersoner i klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap

Publisert 19. mai 2020 | Oppdatert 26. mai 2020

Vi har etablert et åpent nettverk for ressurspersoner i klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap som skal bidra til styrket rolleforståelse som ressursperson og/eller ProACT-instruktør, erfaringsdeling, samarbeid på tvers og informasjonsflyt.

Prosjektansvarlig:

USHT Viken (Akershus)

Prosjektleder: Mari Searle, marsea@lorenskog.kommune.no
Tema: Nettverk
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-

Bakgrunn

Kommunal helse- og omsorgstjeneste skal ivareta en somatisk stadig mer kompleks brukergruppe. Både i eget hjem og i andre boformer blir brukerne av kommunal helse- og omsorgstjeneste stadig eldre og lever stadig lenger med sykdom og funksjonssvikt. I kraft av samhandlingsreformen (2012) ligger hovedtyngden av oppfølgingsansvaret på kommunene. En forutsetning for å ivareta pasientsikkerheten til denne – og andre – brukergrupper, er at de ansatte i tjenesten har god kompetanse til å observere og gjenkjenne endringer i brukerens helsetilstand og iverksette adekvate tiltak og rapportering på et tidlig stadium for å kunne begrense og/eller reversere uhelse og funksjonstap. Dette vil kunne understøtte riktig beslutning om behandlings- og oppfølgingstiltak på riktig tidspunkt, forebygge innleggelse/reinnleggelse i sykehus og ikke minst forebygge unødig lidelse for brukerne. Forskning har vist at det er behov for et kompetanseløft i kommunal helse- og omsorgstjeneste for å møte dette behovet for observasjonskompetanse og handlingsberedskap.

På bakgrunn av dette har vi jobbet med fagområdet gjennom en rekke prosjekter over flere år, blant annet prosjekt observasjonskompetanse på Nedre Romerike og det nasjonale prosjektet for et samordnet kompetanseprogram: KlinObsKommune (i samarbeid med flere Utviklingssentre). I 2019/2020 utførte vi et innsiktsarbeid i kommunene i tidligere Akershus fylke, for vurdering av status på implementering av observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunene. I dette innsiktsarbeidet meldte kommunene et tydelig behov for implementeringsstøtte i form av bistand til oppfølging av ressurspersoner innen fagområdet.  

Mål

Langsiktig mål:

  • Bidra til tidlig oppdagelse av og adekvate tiltak ved forverret somatisk tilstand og funksjonssvikt hos brukere av kommunal helse- og omsorgstjeneste

Kortsiktig mål:

  • Bistå med implementering av fagområdet klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap gjennom spredning av nasjonale føringer, faglige råd, oppdatert kunnskap, erfaringsdeling og veiledning

Metoder og verktøy

Etablering, struktur og innhold i nettverket vil bygge på vår erfaring med ulike fag- og kompetansenettverk og arbeid med ressurspersoner, herunder også train-the-trainer metodikken. Regionale representanter vil delta i planlegging og gjennomføring av nettverkssamlinger. Vi bruker den didaktiske relasjonsmodellen og alt faglig innhold vil være kunnskapsbasert.

Nettverket vil jobbe med behovsinnhenting for å understøtte brukermedvirkning.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Oslo og Viken