Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Pasientsikkerhetsuka 2018

Publisert 12. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et program med opplærings- og kompetansehevende innhold for alle ansatte i pleie- og omsorg i Vefsn kommune. Variert innhold, med temakurs og undervisning i praktiske prosedyrer. Dette inkluderte parallelle sesjoner hver dag, samt kveldsforedrag.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland
Rolle USHT: Samarbeidspartner
Kontaktperson i USHT: Eva-Alice M. Slettevoll, avd.leder USHT Nordland, avd. Vefsn 
eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no

Ansvarlig: Arbeidsgruppe bestående av to representanter fra Studiesenteret RKK, Enhetsledere omsorgsdistrikt sør, omsorgsdistrikt nord, og Miljøterapitjenesten, samt Enhetsleder Helsetjenesten og avdelingsleder USHT Nordland, avd.Vefsn

Tilrettelegger/organisator: Arbeidsgruppen fordelte oppgavene seg imellom.

Finansieringskilde: Vefsn kommune og OU-midler fra KS

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: 16.-19. april 2018
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Det var behov for kompetansehevende tiltak, samtidig som erfaringer tilsa at det var vanskelig å finne tid til gjennomføring. Etter ide fra et helseforetak i en nabokommune valgte vi å satse på et komprimert opplegg for å favne så mange som mulig innen en fastsatt tidsperiode.

Mål

Styrke kompetansen hos de ansatte, gjennom oppdatering av ny kunnskap og nye metoder, for å øke kvaliteten på omsorgen til pasienter og tjenestemottakere.

Bidra til økt bevissthet om pasientsikkerhetskultur hos de ansatte, og økt sikkerhet hos brukerne i helse- og omsorgstjenestene.

Tiltak og gjennomføring

Pasientsikkerhetsuka startet 16. april, og på de to første dagene foregikk det meste av aktivitetene ved Vefsn sykehjem. Det var flere sesjoner om praktiske prosedyrer, og det ble undervist i EKG, smertepumpe, infusjonspumpe, blanding av antibiotika, RETTS, etc. I tillegg var det undervisning i riktig legemiddelbruk, smittevern, KOLS, epilepsi, morsstell og MONA-behandling.

Onsdag og torsdag foregikk undervisningen ved det andre sykehjemmet, Parken bo- og servicesenter, og i Kommunestyresalen. Innholdet inkluderte laboratorieprosedyrer ved Noklus, og andre temakurs om ernæring, geriatrisk vurdering, «Livets siste dager», bruk av stomi, TID-modellen, Pasientsikkerhetsprogrammet, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og bruk av CVK. Det ble også informert om USHT og Vefsn kommunes tilknytning til utviklingssenteret.

Studiesenteret RKK hadde egen informasjonsstand i resepsjonen på Vefsn sykehjem og på Parken Bo- og servicesenter de respektive dagene det ble arrangert kurs. De stod for informasjon om påmeldinger og hvor det enkelte kurs skulle være. Utstiller fra ETAC demonstrerte forflytningshjelpemidler på begge sykehjemmene over flere dager.

Kveldsforedraget på onsdag samlet 87 deltakere i det store allrommet ved Kippermoen ungdomsskole, og ordføreren åpnet arrangementet. Elsa F. Kommedahl holdt et inspirerende foredrag over temaet «Dagen i dag skal bli vår beste dag». Fokuset var hvordan vi kan gjøre dagen god for hverandre og pasientene innenfor de rammene vi faktisk har.

Lokalavisa Helgelendingen møtte deler av komiteen for intervju underveis i uka. De besøkte også et av foredragene med Noklus som de rapporterte fra i et flott oppslag avisa. NRK Nordland hadde ikke anledning til å møte.

Gjennom hele uka møttes arrangementskomiteen til morgenmøter klokken 08 for å planlegge dagen, og for å fordele arbeidsoppgaver. Vi hadde eget «festivalkontor» hvor vi lagret t-skjorter, gaver og effekter som skulle deles ut til forelesere. Komiteen møttes også til et avsluttende møte torsdag ettermiddag for å oppsummere uka.

Totalt var 25 forelesere involvert, og det ble gjennomført 62 foredrag med mer enn 1000 deltakelser. Onsdagens kveldsforedrag med Elsa F. Kommedahl fra Mørkved sykehjem, ble et høydepunkt. Fokuset var hvordan vi kan gjøre dagen god for hverandre og for pasientene, med overskriften «Dagen i dag skal bli vår beste dag». 87 deltakere var med på arrangementet som ordføreren i Vefsn åpnet.

Det vil bli arbeidet målrettet for å få gjennomført årlige Pasientsikkerhetsuker, ikke bare i Vefsn, men også i nabokommunene og i andre regioner i Helgeland. Ved hjelp av USHT ser vi også muligheten for å kunne spre dette til hele Nordland.

Verktøy og materiell

Det ble sendt ut program til alle inviterte, og det ble bestilt posters og reklamemateriell i forkant som t-skjorter og buttons til komiteen og foreleserne.

Det ble skrevet en sluttrapport etter avsluttet arbeid med Pasientsikkerhetsuka.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Det var overveldende god respons fra de ansatte på Pasientsikkerhetsuka, og tilbakemeldingene var at dette var nyttig. Samtidig er det vanskelig å måle hvor mye kunnskap den enkelte sitter igjen med.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Erfaringene etter uka er positive, og arrangementet kan uten tvil anbefales til andre kommuner. De ansatte fikk melde seg på temasamlinger som var relevante, og det ble leid inn ekstra personell, slik at så mange som mulig skulle få anledning til å delta. Ingen ansatte fikk ta ut ferie under Pasientsikkerhetsuka. Det høye deltakerantallet indikerer at det slo godt an i tjenestene.

Kveldsforedraget ble av mange vurdert som et klart høydepunkt, hvor det ble satt pris på kombinasjonen av faglig innhold, sosialt samvær og servering av tapas.

Vi møtte ikke på store utfordringer underveis, bortsett fra ved organiseringen av påmeldingene.  Problemer rundt påmeldingene skyldtes at vi ikke hadde gode verktøy for å ivareta en god og oversiktlig påmelding til et så stort arrangement. Bedre verktøy er under utarbeidelse og tas i bruk ved neste arrangement.

I etterkant ser vi også at det lønner seg å komme ut med mer informasjon gjennom media i forkant. Vi kom noe sent på banen. Det er også viktig å påse at oppdaterte program sendes ut til alle forelesere, siden det gjøres endringer underveis i et så stor arrangement.

Arrangementet ble omfattende, men overraskende vellykket. Arbeidet med Pasientsikkerhetsuka lærte oss at det er mulig å få til det meste gjennom god planlegging og en positiv holdning.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og andre utviklingssentre?

Aktiviteten ble presentert av Enhetsleder Mildrid Hendbukt-Søbstad på Fylkesmannens høstkonferanse i oktober 2018.

Det ble også informert om Pasientsikkerhetsuka i USHT sitt nyhetsbrev.

I tillegg ble dette gjort kjent i ledernettverket Nettverk omsorg, som inkluderer fire Helgelandskommuner. Lederne fra nettverket var invitert til kveldsforedraget.

Resultater

Ansatte fikk muligheten til relevant undervisning, både i form av teori, men også av praktiske øvelser. Vi har oppnådd en positiv holdning til denne måten å heve kompetanse på. De som deltok på Pasientsikkerhetsuka ønsker at dette skal gjennomføres årlig.

Samarbeidspartnere

Pasientsikkerhetsuka ble arrangert som en pilot av Vefsn kommune, i samarbeid med USHT Nordland og Studiesenteret RKK.