Alle aktiviteter

Tema

Bilde: GettyImages

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Hedmark

Publisert 26. april 2020 | Oppdatert 26. april 2020

Kompetanseheving ved spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Irene Mari Røen, Irene.Mari.Roen@hamar.kommune.no
Tema: Kompetanseutvikling, opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2017-2021

Bakgrunn

Kommunene mangler helsefagarbeidere med kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (Helsedirektoratet, 2016, IS-2684). 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet en opplæringspakke som skal bidra til at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Mål

Kompetanseheving innenfor lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Sette mentorer i stand til å lede gruppe(r) som jobber med opplæringspakken. 

Hvordan

  • Spre informasjon om opplæringspakken til kommuner i fylket og i ulike arenaer, som nettsider, fagdager, nettverk og møter 
  • Samarbeide med ulike nettverk som ressurssykepleienettverket og demensnettverk
  • Arrangere introduksjonsdag for mentorer 
  • Tilby erfaringsutveksling for mentorer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Gjennom refleksjoner i grupper samt individuelt arbeid mellom gruppesamlingene har deltagere fått økt bevissthet og kompetanse innen 

  • lindrende omsorg og behandling ved livets slutt
  • pårørendes situasjon og helsepersonells rolle i å ivareta pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Opplæringspakken er et godt verktøy for å jobbe med kompetanseheving. Metoden gjør at det er forholdsvis enkelt for kommunene å gjennomføre opplegget på egen arbeidsplass.

I starten ble det arrangert to introduksjonsdager i året. Etter to år holdt det å tilby en årlig introduksjon for kommunene i Hedmark.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen?

Ressurssykepleienettverket kan være en god arena for å spre informasjon om opplæringspakken innen lindrende omsorg og behandling. 

Det er utarbeidet en flyer for å spre informasjon om opplæringspakken. 

Noen steder har gruppen sammen med mentor hatt en avsluttende samling i avdelingen sin for å spre kunnskap. 

Resultater

Alle kommuner har fått tilbud om å delta på introduksjon om opplæringspakken. 

7 av 22 kommuner i Hedmark har de siste to årene deltatt på introduksjon, og over 60 deltagere startet opp høst 2019.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling