Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Getty Images

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til alle utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Publisert 26. april 2020 | Oppdatert 22. september 2020

Tilrettelegge for at utviklingssentrene kan spre opplæringspakken til kommunene i eget fylke

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Irene Mari Røen, Irene.Mari.Roen@hamar.kommune.no
Tema: Kompetanseutvikling, opplæringspakke i indrende omsorg og behandling, E-læringskurs
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2017 - 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Innlandet (HINN) utviklet en opplæringspakke som skal bidra til at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Målgruppen er helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Utviklingssentrene (USHT) i Hedmark og Buskerud samt flere kommuner var med på å utvikle og pilotere opplæringspakken. 

Mål 

Gjøre opplæringspakken kjent for landets utviklingssentre.

Veilede utviklingssentrene i en oppstartsfase. 

Hvordan gjorde vi det

  • I 2017- 2018 har USHT Hedmark og USHT Buskerud samarbeidet om spredning av opplæringspakka til alle utviklingssentrene.
  • Arrangert introduksjonsdag for utviklingssentrene og erfaringsutvekslingssamling for de som startet opp.
  • Utviklet materiell til bruk for utviklingssentrene som legges inn i opplæringspakken i Canvas (elektronisk plattform til HINN).
  • I 2019 har USHT Hedmark jobbet videre med spredning og veiledning opp mot utviklingssentrene.
  • Gjennomført møter med Helsedirektoratet og Høyskolen Innlandet for å informere om erfaringer og planlegge oppdatering av opplæringspakken. 
  • Revidert opplæringspakken høsten 2019 i samarbeid med Høgskolen i Innlandet

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Fordelen med denne utviklingspakken er mentorene, som bidrar til en kvalitetssikring av opplæringen.  Dette skiller denne opplæringspakken fra andre tilsvarende e-læringskurs. 

Mentor sin rolle er å stimulere til refleksjon i grupper og lede gruppesamlinger. Kandidatene får gjennom individuelt arbeid mellom gruppesamlingene og refleksjon i gruppen økt sin kompetanse og bevissthet innen lindrende omsorg og behandling ved livets slutt. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Opplæringspakken er et godt verktøy for å jobbe med kompetanseheving. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til andre USHT sentre?

Samlinger for landets utviklingssentre og igjennom utviklet informasjonsmateriell.

Resultater

Alle utviklingssentrene i landet har deltatt på introduksjonsdag med unntak av et senter som samarbeidet med nabofylke. 

Alle utviklingssentrene har fått mulighet til å delta på en erfaringsutvekslingsdag etter de startet opp.

Spredd erfaringer med opplæringspakken samt aktuelt materiell.

Gjennomført revidering av opplæringspakken høst 2019.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling

Materiell til bruk til spredning av opplæringspakken: 

- Flyer (redigerbar)
- Påmeldingsliste for mentorer og kandidater

I Canvas finnes: 
- Program
- Power point presentasjon
- Kursbevis
- Bekreftelse mentor