Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk forebygging og behandling av underernæring – Vestvågøy kommune

Publisert 04. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Forbedringsteam jobber med å innføre i praksis, at hver tjenestemottaker får utført risikovurdering (MNA), og blir ivaretatt med individuell kartlegging og ernæringsplan, om MNA avslører et behov for dette. Deltakere ser også på rutiner som skal sikre at dette er informasjon som følger tjenestemottaker uansett behandlingsnivå.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland er faglig ansvarlig, og samarbeidspartner med Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, i gjennomføring av alle aktivitetene gjennom læringsnettverket.

Finansiering: Fikk avslag på søknad om tilskudd (søknad fra Vestvågøy kommune). Arbeidet er gjennomført med egeninnsats, og fakturering hver enkelt avdeling for utgiftene ved felles samlinger (3 stk.).

Prosjektleder: Marion Knutsen marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: August 2018 til februar 2019
Ferdig: 2019

Vestvågøy kommune oppdaget økt sykelighet og lengre sykehusopphold grunnet underernæring, og dette vil Vestvågøy kommune forebygge.

Mål

Fange opp tjenestemottakere før underernæring er et faktum, slik at proaktive tiltak kan innføres.

Tiltak og gjennomføring

Som styringssystem for forbedringsarbeidet, er metoden Læringsnettverk brukt som metode for å implementere tiltakene. Forbedringsteamene har fått en grunnleggende innføring i forbedringsmodellen, og har utført flere småskalatester i egne praksisfelt, for å beslutte den beste måten å gjennomføre tiltakene på.

Alle brukere vurderes for ernæringsmessig risiko (MNA-screening) innen 72 timer etter første kontakt.

Dette gjentas halvårlig/årlig, eller ved endring av tjenestemottakers tilstand ved behov.

Identifiserer faktorer som påvirker ernæringsmessig status i en kartlegging, og estimerer energibehov.

Utarbeider individuell plan for oppfølging, og planlegger frekvens av evaluering av denne.

Utarbeider en felles rutine i kommunen, for hvordan denne informasjonen skal dokumenteres og videreføres.

Verktøy/materiell

Prosedyre for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten.

Prosedyre er planlagt ferdig mai 2019. Sluttrapport fra læringsnettverket er ferdig i mars 2019.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Arbeidet er basert på forbedringsmodellen, som er en anvendelig metode uansett endrings-/forbedringsarbeid. Denne kunnskapen har bidratt til at deltakerne imøtekommer arbeid på en mer strukturert måte.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Erfaringene vi tar med oss fra dette arbeidet, er å involvere flere i gjennomføringen av tiltakene tidligere, slik at overgang til drift ikke blir like utfordrende. Vi har også erfart at veiledere for forbedringsteam, bør være enda mer tilgjengelig mellom samlingene, så kommuner som starter slikt arbeid, bør planlegge dette til gjennomføring. Vi har også erfart at vi skulle hatt egen opplæring for teamene, i å lage SMARTe mål for arbeidet, tidlig i læringsnettverket.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Tiltak for å spre innad i kommunen;

Kommunens avdelinger skal ha en ernæringskontakt-rolle, som intern ressurs i dette arbeidet (felles rutine for hvordan rollen skal overtas av andre, hvis utskifting av personell blir aktuelt). Resultat skal kontinuerlig oppdateres på risikotavle i avdelingene, og det skal etableres korte statusmøter foran tavlen der hvor dette ikke er igangsatt. Veiledere fra læringsnettverkperioden, skal fortsette å veilede i avdelingene. Ledere er blitt bedt om å fokusere på å etterspørre arbeidet, slik at det kontinuerlig blir et fokus på dette området. Sikre at dokumentasjon av ernæringsarbeidet skal lagres i Profil, med lik praksis i hver avdeling, slik at alle vet hvor de skal lete etter denne informasjonen når tjenestemottaker skifter behandlingsnivå.

Samarbeidspartnere

Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune