Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Publisert 20. desember 2018 | Oppdatert 07. september 2020

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms

Finansieringskilde: Midler fra Fylkesmannen i Troms

Prosjektleder: Toril Bülow i USHT Troms
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019


Foto: Aktive deltagere i Nord-Troms på første samling i Sørkjosen i Nordreisa kommune.

Bakgrunn

Samstemming av legemiddellister er nødvendig når pasienter har flere behandlere med ulike elektroniske journalsystem, og dermed ulike system for dokumentasjon av legemidler i bruk. Legemiddelgjennomgang utføres i ulik grad i kommunene i Nord-Troms. Nå er dette et satsningsområde, da man ønsker å innføre tverrfaglig legemiddelgjennomgang som en fast prosedyre i kommunene. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har fått midler fra Fylkesmannen i Troms til å gjennomføre læringsnettverket.

Målgruppe helsepersonell: sykehjemsleger, fastleger, farmasøyter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, avdelingsledere, enhetsledere, helseledere, fagkonsulenter og RELIS i Nord-Troms

Mål

Et overordnet mål er å sikre forsvarlig helsehjelp når det gjelder legemiddelbruk til pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenesten i Nord-Troms. Dette innebærer at pasienter får nødvendig og riktig medisin, rett dose til rett tid og at legemiddellisten til enhver tid er oppdatert. Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG) bør gjennomføres systematisk, til alle pasienter der helsepersonell administrerer deres legemidler. Dette vil bidra til økt pasientsikkerhet.

Målet er også at helsepersonell i kommunene i Nord-Troms får økt kompetanse om legemiddelbruk til eldre, samstemming av legemiddellister, tverrfaglige legemiddelgjennomganger og dokumentasjon av legemiddelbruk i pasientens elektroniske journal.

Delmål i læringsnettverket er:

  • å øke legemiddelkompetansen til helsepersonell
  • å lære metodene samstemming av legemiddellister og tverrfaglig LMG og å gjennomføre metodene til 10 pasienter per arbeidsgruppe
  • å dokumentere samstemming og tverrfaglig LMG i pasientens elektroniske journal
  • å bidra til at det utarbeides felles rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige LMG i kommunene i Nord-Troms

Gjennomføring

Det gjennomføres tre samlinger høsten 2018 og våren 2019. Første samling i læringsnettverket var 6. og 7. november 2018. Samling 2 er 29. og 30. januar 2019 og 3. samling er 3. og 4. april. Alle samlingene gjennomføres i Nordreisa. Innhold på samlingene er teori, erfaringsdeling og gruppearbeid. Samme arbeidsgruppa deltar på alle samlingene, og arbeider med iverksetting av tiltakene lokalt mellom samlingene. Gruppene har også ansvar for utarbeides en lokal tiltaks- og framdriftsplan.

Organisering

Styringsgruppa består av alle helselederne i Nord-Troms og prosjektleder. Prosjektleder er Toril Bülow i USHT Troms.

I hver kommune er det etablert lokale arbeidsgrupper i sykehjem og hjemmetjeneste. Disse har ansvar for framdrift lokalt. Arbeidsgruppene består av avdelingsleder, lege, en eller flere sykepleiere/vernepleiere, og eventuelt en helsefagarbeider/hjelpepleier.  En av deltagerne i gruppa er gjennomføringsansvarlig. Prosjektmedarbeider Birgitte Olsen i Kåfjord kommune følger opp de lokale arbeidsgruppene.

Samarbeidsparter i læringsnettverket er også tilsynsfarmasøyter i Nord-Troms, RELIS Nord-Norge og farmasøyt i Tromsø kommune.