Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk - samtykkekompetansevurdering

Publisert 05. september 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke bevisstheten og fokuset på pasient- og brukerrettigheter, pasientens selvbestemmelse i møte med helse og omsorgstjenesten. Samt sikre gode forsvarlige rutiner for samtykkekompetansevurdering.

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark

Kontaktperson: Marit Skraastad, Marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Januar til desember 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Etter ønske fra kommunene i Telemark ble det satt fokus på samtykkekompetansevurdering i 2018. Samtykkekompetansevurdering berøres innen Pasient og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Ønske fra kommunene var at alle tre lover ble ivaretatt. Oftest en og samme person i de små kommunene som arbeider med alle tre gruppene og lovverkene. Vi håpet at tvangsutvalget hadde kommet med sin innstilling, men de fikk utsettelse til 15.juni 2019.

Pasient og brukerrettighetsloven §4-3 sier «Den som yter helsehjelp avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke».

Mål

Øke kompetansen til ansatte i kommunehelsetjenesten i forhold til vurdering av samtykkekompetanse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Sikre gode og forsvarlige rutiner for samtykkekompetansevurdering.

Metode / tiltak

Åpen fagdag 1.november 2018– 240 deltagere fra 17 av Telemarks 18 kommuner.  

Jurist Kjersti Harnes foreleste om lovverket og dets utfordringer (tre timer). Else Jorunn Saga er Pasient- og brukerombud i Telemark informerte om sine erfaringer fra ombudets side.

Gode eksempler og vurderinger fra sykehjem, hjemmetjeneste, miljøarbeidertjenesten og psykisk hele og rus ble presentert.

Tilslutt en time om forbedringsarbeid og tilbud om et mini-læringsnettverk. På bakgrunn av erfaringer ville vi følge opp kommunene med et mini-læringsnettverk. Planen var to halvdagssamlinger.

Oppslutningen var stor. Til 1.samling 24. januar 2019 meldte 23 team seg på. I invitasjonen hadde vi satt opp en del forutsetninger.

Før påmelding - tenk igjennom:

  • Hva er det dere ønsker å oppnå?
  • Er det mulig å sette av tid til dette arbeidet?
  • Hvem bør være med i forbedringsteamet?
  • Hvordan skal teamet jobbe mellom samlingene?
  • Hvordan skal forbedringen implementeres?

Før første nettverksmøte:

  • Erkjenne behov for endring
  • Forankre og organisere forbedringsarbeidet
  • Sett sammen et forbedringsteam og avklar hvem som er teamleder
  • Kartlegge behov og dagens praksis
  • Sette mål

Alle teamene presenterte seg med målsetting. Deretter en kort (45.min) repetisjon ved Kjersti Harnes. Deretter var det teamarbeid med veiledning – hvordan komme videre i arbeidet.

Samling 2 var 4.april. – alle hadde sendt inn en statusrapport og fire team la fram arbeidet sitt. Stor aktivitet og engasjement. Deling av utfordringer og gode erfaringer. Teamarbeid og veien videre.

Ønske om en tredje samling i november 2019. De ble oppfordret om en ny statusrapport for 20.juni og en før samlingen i november.

På tredje samling vil Fylkesmannen i Vestfold og Telemark presentere sine erfaringer fra kommunene, samt oppsummere fra tvangslovsutvalgets instilling.