Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1191488316

Riktig legemiddelbruk i Troms

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 08. september 2020

Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang er prioriterte satsningsområder i USHT Troms og Finnmark (Troms).

Prosjektansvarlig: Toril Bülow
Prosjektleder: Toril Bülow
ProsjektlederX: Birgitte Olsen
Tema: legemidler - samstemming - legemiddelgjennomgang - legemiddellister
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

I Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) er samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang to prioriterte satsningsområder. ­­­­ Samstemming av legemiddellister er nødvendig når pasienter har flere behandlere med ulike elektroniske journalsystem, og dermed ulike system for dokumentasjon av legemidler i bruk.

Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av pasientens legemiddelliste for å sikre forsvarlig bruk og forebygge pasientskader. Fastlegeforskriften sier at fastlegen skal gjennomføre legemiddelgjennomgang for listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, når dette anses som nødvendig for den medisinske behandling. Fra 2017 ble sykehjem pålagt å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for innlagte pasienter.

I perioden 2018-2019 gjennomførte USHT Troms Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms, et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgang i de seks kommunene i Nord-Troms.

Hensikt/ mål

Legemiddelbehandlingen må følges opp for å sikre at legemidler har tilstrekkelig effekt og at pasienten har best mulig helsegevinst. Riktig legemiddelbruk er avhengig av at pasienten får stilt riktig diagnose og får riktig behandling. Et overordnet mål er å sikre forsvarlig helsehjelp når det gjelder legemiddelbruk til pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenesten i Troms. Samstemming av legemiddellister skal sikre at listen inneholder alle de legemidler som pasienten faktisk bruker.

Tiltak

  • Samle ledere fra arbeidsgruppene i læringsnettverket i Nord-Troms til en samling i februar 2020
  • Utarbeide plan i samarbeid med arbeidsgruppene for videre implementering i Nord-Troms
  • Implementere veileder for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang i Nord-Troms
  • Ansette farmasøyt i USHT Troms i 20 % stilling
  • Planlegge nye læringsnettverk i Troms