Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Leve hele livet – kvalitetsreform for eldre (Meld.St. 15, 2017-2018)

Publisert 04. mai 2020 | Oppdatert 07. september 2020

Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsninger spres og implementeres rundt om i kommunene. Leve hele livet består av løsninger på områder hvor det svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene bygger på hva eldre, pårørende, politikere, interesseorganisasjoner, ledere ansatte, frivillige og forskere har sett fungere i praksis.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark)

Prosjektleder: Irene Røen Irene.mari.roen@hamar.kommune.no
Tema: Leve hele livet
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Reformen har fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Under hvert av områdene inneholder stortingsmeldingen fem forslag til løsninger som understøttes av konkrete eksempler fra kommunene.

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt egne ressurser og dekket sine behov i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Overordnet skal reformen bidra til:

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. 

Bakgrunn for aktiviteten

Utgangspunktet for Leve hele livet-reformen er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene. Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i alle faser av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Hva gjør vi?

Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene tar inn i sine planer hvilke innsatsområder kommunen i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet ønsker å prioritere, og synliggjør en oppfølging av Leve hele livet i sitt planverk. Det vil være naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som revideres årlig.

Når kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.

Fylkesmannen i Innlandet har organisert satsingen som et prosjekt med styringsgruppe, arbeidsgruppe, og referansegruppe.

Det regionale støtteapparatet er fylkesmennene i samarbeid med KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Det regionale støtteapparatets oppgaver skal være:

• Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke

• Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler

• Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid

• Invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene

Dialogmøter er gjennomført med kommunene i Innlandet og det legges plan for videre arbeid på bakgrunn av ønsker og behov fra kommunene.

Det regionale støtteapparatet skal bidra til at målet om å ta i bruk gode løsninger for fremtidens eldre nås. Det er kommunenes ønsker og behov for bistand som skal vektlegges, og som vil bli utgangspunkt for de tiltak som støtteapparatet iverksetter. Videre kan det være aktuelt med råd/veiledning til den enkelte kommune, kurs, seminar eller andre tiltak som kommunene etterspør.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Innlandet, KS, USHT Hedmark, USHT Oppland