Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Leve hele livet - reformen

Publisert 18. august 2020 | Oppdatert 18. august 2020

Oppdraget fra Helsedirektoratet er å sørge for informasjon og veiledning til kommunene gjennom reformperioden. USHT Viken (Buskerud) er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Prosjektansvarlig: Kontaktperson: Synnøve Sæther – synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Forbedringsarbeid. Læringsnettverk. Kompetanseutvikling. Lederkompetanse
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen legger føringer for aktiviteter knyttet opp mot Leve hele livet-reformen.

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Hentet fra: Fylkesmannens oppgaver i forbindelse med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet

Hva skal vi gjøre?

  • Delta i regionalt støtteapparat i samarbeid med KS og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
  • Gi informasjon til kommunene om bruk av www.ressursportal.no . Portalen inneholder informasjon for analyse og planlegging.
  • Tilby informasjon, veiledning og deltagelse i «Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid» et læringsnettverk i systematisk forbedringsarbeid for kommunene tilknyttet USHT Viken (Buskerud).
  • Undersøke behov og mulighet for å etablere nettverk for prosjektledere og koordinatorer med ansvar for Leve hele livet-reformen.
  • Tilby opplæring knyttet til «Sterk og stødig»
  • Bistå kommunene i å arrangere lokale og regionale dialogmøter.

Hvilke erfaringer har vi gjort?

Dialogkonferanser i områdene er nyttige for å samle kommunen for erfaringsdeling samt informasjonsspredning til så mange som mulig.

Videre spredning

Gjennom kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid får kommunen delt sine erfaringer om forbedringsarbeid. USHT Viken (Buskerud) deler erfaringer med andre USHT sentre gjennom felles samlinger og nettverk.

Materiell

Rapport - Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken