Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mature woman painting.

Å skape livsglede for beboere på sykehjem

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Evaluering av et kvalitetsutviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Prosjektleder: Kirsti Torjuul, førsteamanuensis avdeling for sykepleierutdanning HiST
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Prosjektet skal belyse hvordan ledere og ansatte, gjennom planlegging, organisering og tilrettelegging av sosiale, kulturelle og eksistensielle aktiviteter og prosesser i sykehjemmet, kan skape økt livsglede og livskvalitet i hverdagen for beboere, pårørende og ansatte.

Mål

  • Å belyse hvilke utviklings- og arbeidsprosesser som blir i verksatt av ledere og ansatte internt i sykehjemmet
  • Undersøke hvilke nye aktivitetstilbud og prosesser som igangsettes for individuelle og grupper av beboere, og betydningen av samhandlingen med beboerne, pårørende og frivillige
  • Belyse om, og i hvilken grad, arbeidet med å skape livsglede for beboerne virker inn på ledernes og de ansattes arbeidsoppgaver, opplevelse av arbeidet, arbeidsmiljø og arbeidsglede.

Tiltak

Prosjektet gjennomføres som følgeforskning ved Søbstad helsehus utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag fra oppstart av endringsprosessen høsten 2011 frem til sertifisering som ”livsgledesykehjem” etter ca 2 år.

Gjennomføring

Data vil bli innhentet ved hjelp av intervjuer (individuelt og i fokusgrupper) med ledere, ansatte, livsgledeansvarlige, deltagere i livsgledegrupper og andre nøkkelinformanter tilknyttet enheten. Deltagerne vil bli intervjuet flere ganger i de ulike fasene frem mot sertifisering. Det vil også bli benyttet deltagende observasjon av arbeidet i livsgledegrupper, livsgledeaktiviteter samt dokumentanalyse av dokumenter som angår planlegging, organisering, tilrettelegging og dokumentasjon av ulike aktivitetstilbud for beboerne, tidligere brukerundersøkelser etc. Prosjektet har til hensikt å vurdere i hvilken grad tiltakene og prosessene som iverksettes øker trivselen og livsgleden for beboere og ansatte i sykehjemmet ut fra ansattes og ledernes perspektiv.

Bakgrunn for prosjektet

Stiftelsen Livsglede for eldre og Trondheim kommune har i perioden 2008-2010 gjennomført pilotprosjektet ”Livsgledesykehjem” ved 4 sykehjem i Trondheim. Hensikten var å skape økt livsglede for beboere og ansatte i sykehjemmet ved hjelp av ulike fysiske, kulturelle og eksistensielle aktiviteter og prosesser i hverdagen og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet til beboerne. Trondheim kommune har vedtatt å videreføre prosjektet, og høsten 2011 startet tre nye sykehjem prosessen frem til sertifisering som ”livsgledesykehjem”. Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag er blant disse tre som ledd i den nasjonale satsningen for pleie- og omsorgstjenestene.

Samarbeidspartnere

Stiftelsen Livsglede for eldre, HiST, Trondheim kommune ved utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag

Spredning

Nettside, media, konferanser, informasjonsmateriell publisering av artikler.