Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

"Hvordan bygge en kultur i hjemmetjenesten med økt fokus på mestring av de aktiviteter som er viktig for brukerne?"

Prosjektleder: Tove Hauan Løvli tove.hauan@gmail.com
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2015

Via prosjektet ønsket vi å gi en grundig innføring i hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Dette er tilnærmingsmåter som alle setter fokus på brukerens egenmestring og på å fremme aktivitet og deltagelse i hverdagen. Læringsprogrammet er tenkt brukt både ved opplæring av hverdagsrehabiliteringsteam og i hjemmetjenesten.

Hensikt og mål

Læringsprogrammet skal gi en forståelse av hva hverdagsrehabilitering er og hvorfor det er viktig etter fall i funksjon, sykdom eller skade. Viktige begreper og tilnærmingsmåter beskrives, deriblant velferdsteknologi.
Hovedmål: Personell i hjemmetjenesten som deltar i kompetanseprogrammet har fått økt kunnskap og bevissthet om hvordan fremme selvstendighet og mestring hos brukeren

  • Delmål 1: Deltagerne har kunnskap om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
  • Delmål 2: Deltagerne prøver ut kunnskapen i praksis

Tiltak og gjennomføring

Via prosjektet har vi utviklet det nettstøttede læringsprogrammet "Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"- http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering . Dette er en åpen ressurs på nett. Programmet legger opp til individuell tilnærming til fagstoffet via bruk av nettstedet, diskusjon og refleksjon rundt temaene i personellgruppa og utprøving av kunnskapen i den praktiske arbeidshverdagen.

Læringsprogrammet er prøvd ut som pilot ved to enheter i Tromsø kommune. Her har det nettbaserte programmet vært kombinert med tre fysiske samlinger - to med faglig innhold knyttet til temaene mens den siste fagdagen ble brukt til evaluering. Mellom samling en og to ble det jobbet med den nettbaserte delen av læringsprogrammet ute på avdelingene.

Piloten var organisert slik at vi som kursansvarlige hadde regien på samlingene, mens arbeidet innad i avdelingene ble organisert av avdelingslederne. Avdelingslederne fikk tilbud om å delta i veiledningsgrupper med dette som tema.
Ved å organisere det slik ønsket vi at deltakerne i læringsprogrammet tok kunnskapen med ut i sin jobb i hjemmetjenesten og reflekterer rundt det de har lært opp mot praksis.

Samarbeidspartnere

  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  • Professor i pedagogikk Tom Tiller

Ved ønske om mer informasjon, se prosjektets sluttrapport under.