Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bedre hverdagsliv i langtidshjem

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Konseptet Bedre hverdagsliv implementeres i alle 40 langtidshjem i Oslo. Det søkes å oppnå at beboerne skal oppleve hverdager med god livskvalitet. Et hjemlig miljø, trivselstiltak, gjøremål basert på beboernes interesser og hverdagsmestring, samt en tydelig forankring i nærmiljøet skal bidra til å øke kvaliteten på tilbudet. I tillegg skal institusjonspreget reduseres. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» samt fokus på at «Hver dag teller» skal være retningsgivende for å gi beboere i langtidshjem opplevelse av en god hverdag hver dag.

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo USHT leder arbeidsgruppen. Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester eier satsingen. Sykehjemsetaten er ansvarlig for implementeringen. Kontaktperson USHT: Katrine Selnes: katrine.selnes@sye.oslo.kommune.no 

Finansieringskilde: Oslo kommune

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: 2017 - 2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn 

Sykehjemsetaten gjennomførte på oppdrag fra byrådsavdelingen for Eldre, helse og sosiale tjenester i perioden 2014 – 2016 et pilotprosjekt kalt Bedre hverdagsliv i sykehjem. Prosjektet gikk ut på å innføre elementer fra den såkalte demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland inn i eksisterende sykehjem i Oslo. Det var fire sykehjem som deltok i pilotprosjektet. De gjennomførte en rekke tiltak med tanke på å bedre beboernes trivsel, fjerne institusjonspreget, legge til rette for beboernes deltakelse i hverdagslige aktiviteter, samt øke medarbeidernes kompetanse og endre holdninger. Man så at dette skapte resultater, og det ble i 2016 derfor besluttet at Bedre hverdagsliv skulle innføres på alle langtidshjem i Oslo, både kommunale og private.

Mål

Målsettingen er at beboere i tillegg til å få avansert helsehjelp, skal ha et godt hverdagsliv i hjemlige og personlige omgivelser, samt at beboerne skal få tilrettelagt for egne ønsker og behov i sin livsutfoldelse.  

Tiltak og gjennomføring

  • Fire fokushjem er valgt hvor det er gjennomført workshops, befaringer og oppstartsmøter
  • Ledermøte for alle institusjonssjefene med fagteama: Personsentrert omsorg og –ledelse samt «Hva er viktig for deg?»-tankegangen.  
  • Inspirasjons- og erfaringssamlinger med faglig påfyll og deling av erfaringer 140 – 190 deltakere 
  • Kompetanseheving i Personsentrert omsorg på basis og fordypningsnivå
  • Faglig bistand - undervisning og bistand til workshop-arbeid lokalt.
  • Faginnlegg på åpne kompetansehevingstilbud/kurs i regi av SFF/USHT
  • Stimuleringstilskudd - stimuleringsmidler kr. 1. 000.000,- til implementeringen av tiltak innenfor Bedre hverdagsliv fordelt til langtidshjemmene etter innvilget søknad

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
De fleste langtidshjem er i en god prosess når det gjelder innføring av Bedre hverdagsliv, og det er iverksatt mange tiltak i tråd med konseptet. Det er stort engasjement og interesse for å jobbe enda mer personsentrert og tilrettelegge for meningsfulle gjøremål for å skape gode hverdager for beboerne.
 
Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Så langt i prosessen ser vi at beboere i langtidshjem deltar mer i de dagligdagse gjøremålene i hverdagen. Aktivitetstilbudet har fått en dreining fra større fellesarrangementer til individuell tilpasning til interesser og funksjonsnivå i mindre grupper. Det har også blitt iverksatt mange tiltak for å fjerne institusjonspreget og gjøre langtidshjemmene mer hjemlige og demensvennlige. Man har fått større fokus på personsentrert omsorg og at beboerne ikke skal flyttes når deres omsorgsbehov endres. De skal få lov til å bo hjemme til de dør. 
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?
Hele kommunen er involvert i satsingen. Spredningstiltak omfatter bl.a. presentasjon av satsingen på konferanser (lokalt, nasjonalt og internasjonalt), fagdager og møter. Implementeringen av Bedre hverdagsliv i langtidshjem er i sin helhet også spilt inn i forbindelse med forarbeidet til kvalitetsreformen Leve hele livet.