Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 615507318

Hverdagsmestring

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Opptrening i hverdagslivets gjøremål for personer som nylig har fått funksjonsproblemer og opplever vansker i hverdagen som følge av dette, og for personer som allerede mottar tjenester fra helse- og omsorg. Et tverrfaglig team samarbeider med personen om det vedkommende synes er viktig å mestre i hverdagen.

Prosjektleder: Karin Dokset – ergoterapeut Åfjord Kommune
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2015-2017
Ferdig: 2017

Foto: Illustrasjonsbilde

Mål

At hverdagsmestring etableres og implementeres som en grunnleggende ideologi for personer med funksjonstap og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Delmål

  • Prosjektgruppe opparbeider seg økt kompetanse og fungerer som pådrivere og ressurspersoner innen rehabilitering
  • Prosjektgruppe systematiserer arbeidet iht. rutiner og arbeidsverktøy
  • Gjøre ideologien kjent ute i befolkningen
  • Involvere pårørende i opptreningsprosessen
  • Rutiner for å knytte kontakt til frivillige lag og organisasjoner når oppfølging ved helse- og omsorgstjenestene opphører
  • Vurdere bruk av omsorgsteknologi, eks. Skype iht. oppfølging
  • Involvere en person fra evt. eldreråd eller frivillig lag eller organisasjon i prosjektet

Organisering

Det er ulike modeller for å jobbe med hverdagsmestring. I noen kommuner brukes en spesialistmodell. Det opprettes da et eget team som drar ut og kartlegger og gjennomfører trening og oppfølging. De kan konsentrere seg fullt og helt om hverdagsmestring. Teamet har god tid til å planlegge og jobbe med deltaker. Dette er en ressurskrevende modell og teamet utfører ikke ordinære pleie- og omsorgsoppgaver.

Den integrerte modellen, gir i større grad grunnlag for at hverdagsmestring involverer hele tjenesten. Dette krever i større grad en holdnings- og kulturendring fra å «gjøre selv» til «støtte til å mestre selv». Utfordringen med denne modellen er at den konkurrerer med ordinære pleie- og omsorgsoppdrag, i en travel hverdag.  I prosjektet ble det valgt å bruke den integrerte modellen. I små kommuner med spredt bosetting, blir en spesialistmodell for ressurskrevende. Den integrerte modellen utføres av personell som også ivaretar tradisjonelle hjemmetjenesteoppgaver og ergo- og fysioterapeutoppgaver.
 

Resultater

Prosjektgruppen opparbeider seg ekstra kompetanse på området og fungerer som pådrivere og ressurspersoner for å implementere hverdagsmestring og holde oppe fokuset.

I prosjektperioden 2015 - 2017 er det viktig at alle i gruppa opparbeider seg kunnskap og erfaring. Oppgavene som skal gjøres skal kunne gjøres av alle. Vi rullerer på hvem som gjør hva, slik at alle får erfaring med å bruke skjemaer, MI-metode osv. Prosjektleder fører oversikt på dette. Dette er et viktig grep for at hele gruppa blir ressurspersoner og for implementering.

Hver enkelt i prosjektgruppen avtaler med sin nærmeste leder, når de må fristilles fra ordinær stilling for å utføre hverdagsmestring. Dette gjelder for prosjektperioden som er satt.

Samarbeidspartnere

  • USHT Sør-Trøndelag