Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Publisert 16. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Sør-Varanger kommune gjennomførte i 2014 og 2015 et prosjekt for å prøve ut en modell for hverdagsrehabilitering i hjemmebasert omsorg, Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig aktiv i eget liv- i eget hjem med sikte på innføring i ordinær drift fra 2016.

Prosjektansvarlig:

USHT Finnmark

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2014-2015
Ferdig: 2016

Prosjektet bidro også til nasjonal forskning på oppdrag for Helsedirektoratet for å dokumentere effektene av Hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering er for de som ønsker å kunne fortsette å være aktive i eget liv og bo i eget hjem også etter et funksjonsfall som har gitt redusert mestring av hverdagslige gjøremål. Hverdagsrehabilitering spør den enkelte hva som er deres viktigste aktiviteter – og utløser ressurser ved å legge til rette for og helt konkret trene på de betydningsfulle dagligdagse gjøremålene. Hverdagsrehabilitering er en snuoperasjon fra passiviserende hjelpetiltak til mobilisering av brukerens egne ressurser hvor hjelp til mest mulig selvhjulpenhet vektlegges. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsmetode der et fagteam med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier sammen kartlegger, samt veileder hjemmetjenesten i rehabiliterende tiltak på brukerens hjemmearena. Dette er tjenester som utløser ressurser hos brukeren, familien og nettverket rundt. Hverdagsrehabilitering tilbyr samordnet innsats i en tidsbestemt periode mot felles mål.

Resultatene fra prosjektet viser at

  • brukerne er mer selvhjulpne og fornøyde
  • helseteamet er fornøyd med arbeidsformen
  • kommunen sparer omsorgstjenester

På bakgrunn av de positive erfaringene fra eget prosjekt og fra andre pilotkommuner, har Sør-Varanger kommune vedtatt å innføre Hverdagsrehabilitering fra 2016.